zrsa
zrsa

Rozbieżności w zakresie wolumenów energii elektrycznej w składanych wnioskach o pokrycie ujemnego salda

29 września 2022 | OZE

W związku z wątpliwościami, dotyczącymi jakości danych w składanych wnioskach o pokrycie ujemnego salda, a tym samym rozbieżnościami, które powstają między wolumenami energii elektrycznej podawanymi przez wnioskodawców a udostępnionymi przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego („OSD”), informujemy,  iż ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE, którą wnioskodawca rozlicza z Zarządcą Rozliczeń S.A. i którą przedstawia w sprawozdaniu miesięcznym, jest weryfikowana przez Zarządcę Rozliczeń S.A. na podstawie danych udostępnianych przez OSD, na którego obszarze działania została przyłączona instalacja OZE, wg rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych w ujęciu dobowym w danym miesiącu, z uwzględnieniem maksymalnej mocy instalacji.


Zgodnie z art. 92 ust. 11-11a ustawy OZE Wytwórca na potrzeby składania wniosku o pokrycie ujemnego salda ma zagwarantowane prawo do pozyskania od OSD niezbędnych danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła i wprowadzonej do sieci. W interesie wytwórcy jest, aby otrzymać dane od OSD w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda. Prawo dostępu do tych samych danych pomiarowych ma także Zarządca Rozliczeń S.A.
W naszej ocenie rozbieżności między wolumenami podawanymi przez wnioskodawców we wnioskach o pokrycie ujemnego salda a danymi udostępnionymi Zarządcy Rozliczeń S.A. przez OSD, wynikają z faktu pobierania przez podmioty wnioskujące, danych z sFTP wystawianych w trybie podstawowym Rynku Bilansującego, które nie zostały jeszcze zweryfikowane przez OSD.

Dane OSD na sFTP w trybie podstawowym mogą być niekompletne lub mogą zawierać wartości prognozowane. Jest naturalnym stanem, na który wpływa szereg czynników jak chociażby pogoda uniemożliwiająca zdalny podczyt liczników, awarie teleinformatyczne itd.  Dane podstawowe są sukcesywnie uzupełniane przez OSD, tak aby po zakończeniu miesiąca były kompletne.
W takiej sytuacji pobranie danych podstawowych (bieżących) z sFTP i dalsze ich przekazanie bez weryfikacji kompletności, statusów danych, jakości, powoduje, że we wnioskach o pokrycie ujemnego salda podawane są dane, które mogą być prognozami, brakami danych (zera) lub nie zawierają jeszcze odpowiednio doliczonych strat.

Składanie wniosków o pokrycie ujemnego salda z nieprawidłowymi danymi OSD powoduje wydłużony czas weryfikacji wniosków, brak akceptacji kwoty wynikającej z różnicy lub odmowy zatwierdzenia wniosku.