zrsa
zrsa

Rozliczenie korekt wrzesień 2013 r.

3 października 2013 | Wypłaty

Działając zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy Zarządca Rozliczeń S.A. w dniu 30 września 2013 r. wypłacił wytwórcom kwoty rocznych korekt kosztów osieroconych za 2012 r. łącznie 793 538,5 tys. zł a z tytułu korekt kosztów zużycia odebranego i nieodebranego gazu ziemnego za 2012 r. łącznie 26 434,5 tys. zł. Kwoty wypłat były w pełni zgodne z wydanymi w lipcu 2013 r. decyzjami Prezesa URE ustalających korekty za 2012 r.

Kwoty wpływów do Zarządcy Rozliczeń S.A. różnią się w stosunku do decyzji wydanych przez Prezesa URE o kwotę 17 686,9 tys. zł, wynikającą z wstrzymania przez Sąd Okręgowy w Warszawie (SOKiK) wykonania jednej decyzji.