zrsa
zrsa

Rozliczenie korekt wrzesień 2014 r.

21 stycznia 2015 | Wypłaty

Działając zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy Zarządca Rozliczeń S.A. w dniu 30 września 2014 r. wypłacił wytwórcom kwoty rocznych korekt kosztów osieroconych za 2013 r. łącznie 576 875,6 tys. zł a z tytułu korekt kosztów zużycia odebranego i nieodebranego gazu ziemnego za 2013 r. łącznie 12 958,3 tys. zł. Kwoty wypłat były w pełni zgodne z wydanymi w lipcu 2014 r. decyzjami Prezesa URE ustalających korekty za 2013 r.

Kwoty wpływów do Zarządcy Rozliczeń S.A. różnią się w stosunku do decyzji wydanych przez Prezesa URE o kwotę 22 570,0 tys. zł, wynikającą z wstrzymania przez Sąd Okręgowy w Warszawie (SOKiK) wykonania jednej decyzji.