zrsa
zrsa

Udostępnienie w Portalu możliwości składania przez sprzedawców ciepła Wniosków o wypłatę wyrównań o których mowa w art. 12a i 12c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.)

31 marca 2023 | CIEPŁO 2023-2024

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje o udostępnieniu od dnia 31 marca 2023 r. pod adresem https://cieplo2023.zrsa.pl możliwości złożenia Wniosków o wypłatę wyrównań na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.), zwanej dalej: „Ustawą”.

Wnioski o wypłatę wyrównania, o którym mowa w art. 12c Ustawy składa się jednorazowo za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r., nie wcześniej niż 15 dni i nie później niż 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295).

Wyrównanie przysługuje przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się bezpośrednią sprzedażą wytworzonego ciepła lub wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem lub dystrybutorom ciepła, którzy zawarli umowę o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji ciepła z odbiorcą, który zawarł umowę sprzedaży ciepła z innym przedsiębiorstwem energetycznym, dalej: „sprzedawcy ciepła”, którzy za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. stosowali w rozliczeniach w odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy, cenę dostawy ciepła wyższą od maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Wnioski o wypłatę wyrównania, o którym mowa w art. 12a Ustawy składa się za kolejne miesiące za okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., nie wcześniej niż w terminie 15 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295) do 25 dnia każdego miesiąca następującego po danym miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Wyrównanie przysługuje sprzedawcom ciepła, którzy za okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zastosują w rozliczeniach w odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy, maksymalną cenę dostawy ciepła.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią INSTRUKCJI SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ WYRÓWNANIA, która znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., pod adresem https://zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA -> CIEPŁO 2023 -> DOKUMENTY DO POBRANIA