zrsa
zrsa

Wypłaty październik 2012 r.

15 października 2012 | Wypłaty

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U.Nr 130 poz. 905) oraz na podstawie informacji Prezesa URE, o której mowa w art. 26 ust. 1 i w art. 45 ust. 4 Ustawy, w dniu 5 października 2012 r. dokonano wypłaty zaliczek dla wytwórców energii elektrycznej za III kwartał 2012 r. tytułem środków na pokrycie kosztów osieroconych oraz na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 44 Ustawy. Zaliczki zostały wypłacone zgodnie z art. 26 ust. 2 oraz art. 45 ust. 4 Ustawy.

Wysokość zaliczek wypłaconych za III kwartał 2012 roku wyniosła 185 481 971,00 zł., w tym 169 949 242,75 zł tytułem środków na pokrycie kosztów osieroconych oraz 15 532 728,25 zł na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 44 Ustawy.

Działając zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy Zarządca Rozliczeń S.A. wypłacił wytwórcom kwoty rocznych korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów zużycia odebranego i nieodebranego gazu ziemnego w łącznej kwocie ok. 255 mln zł. W ustawowym terminie nastąpiło również rozliczenie kwot zwracanych przez wytwórców w wysokości ok. 133 mln zł.