zrsa
zrsa

Wypłaty październik 2014 r.

21 stycznia 2015 | Wypłaty

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U.Nr 130 poz. 905) oraz na podstawie informacji Prezesa URE, o której mowa w art. 26 ust. 1 i w art. 45 ust. 4 Ustawy, w dniu 3 października 2014 r. dokonano wypłaty zaliczek dla wytwórców energii elektrycznej za III kwartał 2014 r. tytułem środków na pokrycie kosztów osieroconych oraz na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 44 Ustawy. Zaliczki zostały wypłacone zgodnie z art. 26 ust. 2 oraz art. 45 ust. 4 Ustawy.

Wysokość zaliczek wypłaconych za III kwartał 2014 roku wyniosła 180 701 342,75 zł., w tym 164 678 842,75 zł tytułem środków na pokrycie kosztów osieroconych oraz 16 022 500,00 zł na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 44 Ustawy.