zrsa
zrsa

Wypłaty styczeń 2011

17 stycznia 2011 | Wypłaty

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U.Nr 130 poz. 905) oraz na podstawie informacji Prezesa URE, o której mowa w art. 26 ust. 1 i w art. 45 ust. 4 Ustawy, w dniu 5 stycznia 2011 r. dokonano wypłaty zaliczek dla wytwórców energii elektrycznej za IV kwartał 2010 r. tytułem środków na pokrycie kosztów osieroconych oraz na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 44 Ustawy. Zaliczki zostały wypłacone zgodnie z art. 26 ust. 2 oraz art. 45 ust. 4 Ustawy

Wysokość zaliczek wypłaconych w 2010 roku wyniosła 1 059 639 425 zł., w tym 962 304 211 zł tytułem środków na pokrycie kosztów osieroconych oraz 97 335 214 zł na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 44 Ustawy.