zrsa
zrsa

Wypłaty styczeń 2014 r.

3 stycznia 2014 | Wypłaty

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U.Nr 130 poz. 905) oraz na podstawie informacji Prezesa URE, o której mowa w art. 26 ust. 1 i w art. 45 ust. 4 Ustawy, w dniu 31 grudnia 2013 r. dokonano wypłaty zaliczek dla wytwórców energii elektrycznej za IV kwartał 2013 r. tytułem środków na pokrycie kosztów osieroconych oraz na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 44 Ustawy. Zaliczki zostały wypłacone zgodnie z art. 26 ust. 2 oraz art. 45 ust. 4 Ustawy.

Wysokość zaliczek wypłaconych za IV kwartał 2013 roku wyniosła 165 332 000,00 zł., w tym 153 644 500,00 zł tytułem środków na pokrycie kosztów osieroconych oraz 11 687 500,00 zł na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 44 Ustawy.

Jednocześnie, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Prezesa URE w dniu 30 sierpnia 2013 r., ustalającej dla Tauron Wytwarzanie S.A. (dawniej Południowy Koncern Energetyczny S.A.) wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych dla okresu korygowania trwającego od dnia 01 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz działając zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, w dniu 31 grudnia 2013 r. Spółka dokonała wypłaty środków dla ww. wytwórcy z tytułu korekty końcowej w wysokości 53 966 448 zł.