zrsa
zrsa

Wzorzec umowy dla Sprzedawców Zobowiązanych w zakresie rozliczania ujemnego salda.

20 lipca 2017 | OZE, Sprzedawcy, Umowy

Zarządca Rozliczeń S.A. wspólnie z Towarzystwem Obrotu Energią opracował zmiany do wzorca umowy ramowej, zwanej „Umową o współpracy w zakresie rozliczania ujemnego salda”, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 poz. 478, ze zm.).

Zmiany w treści obowiązującego dotychczas wzorca umowy wprowadzono głównie w związku z decyzją o procedowaniu tzw. “kwoty bezspornej”, a także uszczegółowiono zapisy dotyczące stosowania numeracji wytwórców i instalacji oraz dotyczące przekazywania informacji w postaci elektronicznej i w formie elektronicznej opatrzonych podpisem kwalifikowanym.
Wzorzec umowy określa obowiązki stron co do zakresu i terminów przekazywania informacji, składania wniosków, sprawozdań, korekt, wypłat środków oraz przekazywania innych danych niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu rozliczania ujemnego salda. Wzorzec umowy został przyjęty uchwałą Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią jako rekomendowany do regulowania stosunków pomiędzy sprzedawcą energii elektrycznej pełniącym rolę sprzedawcy zobowiązanego a Zarządcą Rozliczeń S.A. pełniącym rolę operatora rozliczeń energii odnawialnej. Poniżej zamieszczamy wzorzec umowy do stosowania. Wzorzec zawiera standardowe projekty wniosku, sprawozdania oraz korekt. Po rozstrzygnięciu aukcji zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprzedawców do podpisania umów.

Wzorzec umowy wraz z załącznikami tutaj