Ostatnio publikowane …
  • Termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda a dni ustawowo wolne od pracy

    Uprzejmie informujemy, że termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda tj. 15 dzień po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, określony w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy OZE, w przypadku, gdy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, upływa dnia następnego, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą […]

  • Rozbieżności w zakresie wolumenów energii elektrycznej w składanych wnioskach o pokrycie ujemnego salda

    W związku z wątpliwościami, dotyczącymi jakości danych w składanych wnioskach o pokrycie ujemnego salda, a tym samym rozbieżnościami, które powstają między wolumenami energii elektrycznej podawanymi przez wnioskodawców a udostępnionymi przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego („OSD”), informujemy,  iż ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE, którą wnioskodawca rozlicza z Zarządcą Rozliczeń S.A. i którą przedstawia w sprawozdaniu […]

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Zapraszamy do kontaktu wytwórców energii elektrycznej z OZE.

OZE, Wytwórcy / 18.07.2018

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1269 z późn. zm.), dokonaną ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. u. z 2018 r., poz. 1276) zapraszamy do kontaktu wszystkich wytwórców energii elektrycznej z OZE:

  1. nowych instalacjach OZE, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, których oferty wygrały aukcję na sprzedaż energii elektrycznej z OZE oraz
  2. instalacjach OZE wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej w tej instalacji wyłącznie: biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, biogaz inny niż wymieniony wyżej lub hydroenergię, o których mowa w art. 70a ust. 2 lub art. 70b ust. 9 pkt 2, którzy uzyskają zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej wybranemu podmiotowi, innemu niż sprzedawca zobowiązany, o którym mowa w art. 70b ust. 8 (system feed-in-tariff oraz system feed-in premium).

W świetle brzmienia znowelizowanych przepisów ustawy OZE wytwórcom tym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 3.

Na potrzeby rozliczania ujemnego salda Zarządca Rozliczeń S.A. prowadzi rejestr wytwórców i instalacji. Rejestracja ma na celu zgromadzenie danych niezbędnych do późniejszego weryfikowania wniosków o pokrycie ujemnego salda.

Comments are closed.