zrsa
zrsa

Zapraszamy do kontaktu wytwórców energii elektrycznej z OZE.

18 lipca 2018 | OZE, Wytwórcy

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1269 z późn. zm.), dokonaną ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. u. z 2018 r., poz. 1276) zapraszamy do kontaktu wszystkich wytwórców energii elektrycznej z OZE:

  1. nowych instalacjach OZE, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, których oferty wygrały aukcję na sprzedaż energii elektrycznej z OZE oraz
  2. instalacjach OZE wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej w tej instalacji wyłącznie: biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, biogaz inny niż wymieniony wyżej lub hydroenergię, o których mowa w art. 70a ust. 2 lub art. 70b ust. 9 pkt 2, którzy uzyskają zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej wybranemu podmiotowi, innemu niż sprzedawca zobowiązany, o którym mowa w art. 70b ust. 8 (system feed-in-tariff oraz system feed-in premium).

W świetle brzmienia znowelizowanych przepisów ustawy OZE wytwórcom tym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 3.

Na potrzeby rozliczania ujemnego salda Zarządca Rozliczeń S.A. prowadzi rejestr wytwórców i instalacji. Rejestracja ma na celu zgromadzenie danych niezbędnych do późniejszego weryfikowania wniosków o pokrycie ujemnego salda.