Ostatnio publikowane …
  • Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej

    W związku z ogłoszeniem w dniu 15.01.2021 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r., który w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4% – link do komunikatu), od stycznia 2021 r. należy – zgodnie z art. 92 ust. 10 Ustawy o odnawialnych źródłach […]

  • Aktualizacja kodów PPE po dokonanej renumeracji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego

    Uprzejmie informujemy, że w związku z przeprowadzaną przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego renumeracją kodów PPE nadanych instalacjom rozliczanym w systemie wsparcia OZE, aktualizacja dokumentów rejestrowych w powyższym zakresie nie jest wymagana. W przypadku dokonywania aktualizacji Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji w innym zakresie, należy wpisać również nowy numer PPE.

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Zapraszamy do kontaktu wytwórców energii elektrycznej z OZE.

OZE, Wytwórcy / 18.07.2018

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1269 z późn. zm.), dokonaną ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. u. z 2018 r., poz. 1276) zapraszamy do kontaktu wszystkich wytwórców energii elektrycznej z OZE:

  1. nowych instalacjach OZE, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, których oferty wygrały aukcję na sprzedaż energii elektrycznej z OZE oraz
  2. instalacjach OZE wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej w tej instalacji wyłącznie: biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, biogaz inny niż wymieniony wyżej lub hydroenergię, o których mowa w art. 70a ust. 2 lub art. 70b ust. 9 pkt 2, którzy uzyskają zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej wybranemu podmiotowi, innemu niż sprzedawca zobowiązany, o którym mowa w art. 70b ust. 8 (system feed-in-tariff oraz system feed-in premium).

W świetle brzmienia znowelizowanych przepisów ustawy OZE wytwórcom tym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 3.

Na potrzeby rozliczania ujemnego salda Zarządca Rozliczeń S.A. prowadzi rejestr wytwórców i instalacji. Rejestracja ma na celu zgromadzenie danych niezbędnych do późniejszego weryfikowania wniosków o pokrycie ujemnego salda.

Comments are closed.