zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA: Informacja dla „sprzedawców energii” i „odbiorców giełdowych” składających wnioski o wypłatę „kwoty różnicy ceny” za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

2 lipca 2019 | FWRC

Dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z  dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2538 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, uprawnionych do ubiegania się o otrzymanie rekompensaty zwanej „kwotą różnicy ceny”.

UWAGA! Informacja dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie (art. 7 ust. 4a-4d Ustawy), za okres trzeciego i czwartego kwartału 2019 r., zostanie przedstawiona w terminie późniejszym.

Celem niniejszej informacji jest usprawnienie procesu obsługi podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy, zwanych dalej „Wnioskodawcami”, w zakresie ich rejestracji przy poszanowaniu ich interesów i zgodnie z oczekiwaniami, a także zapewnienie ze strony Zarządcy Rozliczeń S.A., maksymalnej staranności w zakresie bezpieczeństwa środków finansowych i bezpieczeństwa rozliczeń.

Na potrzeby dokonywania wypłat kwoty różnicy ceny, Zarządca Rozliczeń S.A. tworzy rejestr wymienionych wyżej Wnioskodawców.

Rejestracja Wnioskodawców następuje na podstawie Karty Informacyjnej Wnioskodawcy, którą Wnioskodawca przekazuje do Zarządcy Rozliczeń S.A. przed złożeniem pierwszego wniosku.

Karta Informacyjna Wnioskodawcy powinna być przesłana w formie pliku Excel, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym (plik XAdES), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z2016 r., poz. 1579 ze zm.) i złożona w postaci elektronicznej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na adres: fwrc.rejestracja@zrsa.com.pl

(W celu otrzymania potwierdzenia dostarczenia przesłanej wiadomości należy skorzystać z wbudowanej możliwości swojej skrzynki pocztowej).

Karta Informacyjna Wnioskodawcy powinna być podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym rejestrze.

Przebieg procesu rejestracji Wnioskodawcy:

1. Złożenie Karty Informacyjnej Wnioskodawcy (KIW) w celu uzyskania dostępu do platformy elektronicznej, przygotowanej do składania wniosków o pokrycie kwoty różnicy ceny.

2. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia poprawnej KIW Wnioskodawca otrzyma wiadomość e-mail (na adres wskazany w KIW, należy wskazać tylko jeden adres e-mail) o  utworzeniu konta na platformie elektronicznej. Wiadomość e-mail będzie zawierać nazwę użytkownika (wygenerowaną automatycznie przez system) oraz link do aktywacji konta Wnioskodawcy.

3. Klikając link do aktywacji, Wnioskodawca zostanie przekierowany na stronę www, na której należy dokończyć aktywację konta. Link będzie aktywny przez 72 godziny.

4. Po poprawnej aktywacji konta, Wnioskodawca otrzymuje kolejną wiadomość z  linkiem do nadania indywidualnego hasła do platformy elektronicznej.

5. Nadana przez Zarządcę Rozliczeń S.A. nazwa użytkownika oraz indywidualnie ustanowione hasło będą służyć do logowania się na platformie elektronicznej w celu składania wniosków o pokrycie kwoty różnicy ceny.

Zmiana lub aktualizacja danych zawartych w Karcie Informacyjnej Wnioskodawcy, w tym również danych ujawnianych we właściwych rejestrach, wymaga niezwłocznego zawiadomienia Zarządcy Rozliczeń S.A. poprzez złożenie KIW z aktualnymi danymi.

Dokumenty w formie elektronicznej adresowane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. do Wnioskodawcy, będą przekazywane wyłącznie na adres poczty elektronicznej wskazany w  Karcie Informacyjnej Wnioskodawcy.

Zarządca Rozliczeń S.A. jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu   przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zamieszczone są TUTAJ

 

Informacja dla podmiotów uprawnionych do ubiegania się o otrzymanie wsparcia

Instrukcja do wypełnienia Karty Informacyjnej Wnioskodawcy

Karta Informacyjna Wnioskodawcy

Załącznik nr 1 do KIW Odbiorcy giełdowego – numery PPE i nazwa OSD