Ostatnio publikowane …
  • Termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda a dni ustawowo wolne od pracy

    Uprzejmie informujemy, że termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda tj. 15 dzień po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, określony w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy OZE, w przypadku, gdy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, upływa dnia następnego, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą […]

  • Rozbieżności w zakresie wolumenów energii elektrycznej w składanych wnioskach o pokrycie ujemnego salda

    W związku z wątpliwościami, dotyczącymi jakości danych w składanych wnioskach o pokrycie ujemnego salda, a tym samym rozbieżnościami, które powstają między wolumenami energii elektrycznej podawanymi przez wnioskodawców a udostępnionymi przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego („OSD”), informujemy,  iż ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE, którą wnioskodawca rozlicza z Zarządcą Rozliczeń S.A. i którą przedstawia w sprawozdaniu […]

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50
Viewing posts categorised under: FWRC

Udostępnienie w Portalu możliwości rejestrowania transakcji sprzedaży objętych rekompensatą wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1477 ze zm.).

FWRC / 31.08.2022

Zarządca Rozliczeń S.A.  uprzejmie informuje, że w dniu 01 września 2022 r. od godz. 8:00 w Portalu pod adresem coal.zrsa.pl zostanie udostępniona możliwość rejestrowania transakcji sprzedaży objętych rekompensatą, wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U.  z 2022 r., poz. 1477 ze zm.), zwanej dalej: „Ustawą”.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022, poz. 1692) od dnia 12 sierpnia 2022 r., sprzedaż paliwa stałego objętego rekompensatą nie jest już możliwa.

Sprzedawcy niektórych paliw stałych, o których mowa w Ustawie, którzy w okresie od 28 lipca 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r. dokonali transakcji sprzedaży niektórych paliw stałych po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę i spełnili warunki określone w Ustawie, mogą nadal dokonać zgłoszenia zamiaru skorzystania z rekompensaty i rejestracji w Portalu, udostępnionym pod adresem coal.zrsa.pl.

Instrukcja wprowadzania transakcji sprzedaży i przekazywania dokumentów w Portalu elektronicznym znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., pod adresem www.zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA > FWRC > WĘGLOWE > DOKUMENTY DO POBRANIA.

Czytaj więcej >>

Uchylenie przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1477 ze zm.).

FWRC / 17.08.2022

Zarządca Rozliczeń S.A., dalej: „ZRSA”, uprzejmie informuje, że w dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022, poz. 1692), która w art. 23 uchyla przepisy  ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1477 ze zm.), zwanej dalej: „Ustawą”, dotyczące zasad i trybu sprzedaży określonych paliw stałych dla gospodarstw domowych oraz przyznawania i wypłat rekompensat przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu tych paliw.

W związku z uchyleniem powyższych przepisów Ustawy, od dnia 12 sierpnia 2022 r. sprzedaż paliwa stałego w trybie określonym w Ustawie oraz przyznawanie i wypłata rekompensat z tego tytułu, nie są już możliwe.

Sprzedawcy niektórych paliw stałych, o których mowa w Ustawie, którzy w okresie od 28 lipca 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r. włącznie dokonali transakcji sprzedaży niektórych paliw stałych po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę i spełnili warunki określone w Ustawie, mogą nadal dokonać zgłoszenia zamiaru skorzystania z rekompensaty i rejestracji na udostępnionym pod adresem www.coal.zrsa.pl Portalu.

O możliwości rejestrowania transakcji sprzedaży niektórych paliw stałych na Portalu poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Instrukcja zgłoszenia zamiaru skorzystania z rekompensaty i rejestracji sprzedawców niektórych paliw stałych znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., pod adresem www.zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA -> FWRC -> WĘGLOWE -> DOKUMENTY DO POBRANIA

Czytaj więcej >>

Uruchomienie portalu elektronicznego do zgłaszania zamiaru skorzystania z rekompensaty, rejestracji transakcji sprzedaży i składania wniosków

FWRC / 27.07.2022

Zarządca Rozliczeń S.A., dalej: „ZRSA”, uprzejmie informuje, że w dniu 28 lipca 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia
23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022, poz. 1477), zwana dalej „Ustawą”.

Do dnia 28 lipca 2022 r. od godz. 8:00 udostępniony zostanie Portal umożliwiający uprawnionym sprzedawcom niektórych paliw stałych zgłoszenie zamiaru skorzystania z rekompensaty i rejestracji pod adresem coal.zrsa.pl

Na podstawie zgłoszeń zamiaru skorzystania z rekompensaty, przesłanych za pomocą Portalu utworzona zostanie lista, o której mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy. Lista ta zostanie przekazana ministrowi właściwemu do spraw energii w celu opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. Samo dokonanie zgłoszenia zamiaru skorzystania z rekompensaty i zarejestrowanie się na Portalu nie nakłada żadnego obowiązku prawnego, lecz tylko umożliwia realizację tego uprawnienia.

O możliwości rejestrowania transakcji sprzedaży niektórych paliw stałych na Portalu poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Instrukcja zgłoszenia zamiaru skorzystania z rekompensaty i rejestracji sprzedawców niektórych paliw stałych znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., pod adresem www.zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA > FWRC > WĘGLOWE > DOKUMENTY DO POBRANIA.

Z treścią Ustawy można zapoznać się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dostępnym pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/ (nr pozycji 1477).

Czytaj więcej >>

Rekompensaty dla sprzedawców niektórych paliw stałych

FWRC / 21.07.2022

Zarządca Rozliczeń S.A., dalej: „ZRSA”, informuje, że zakończyły się prace legislacyjne nad ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw
(Dz. U. z 2022, poz. 1477), dalej „Ustawa”.

Z treścią Ustawy można zapoznać się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dostępnym pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/ (nr pozycji 1477).

Ustawa przewiduje mechanizm wypłaty rekompensat dla przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 i 1137), który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych, zwanym dalej: „Sprzedawcą paliw”. Rekompensatą objęta zostanie sprzedaż niektórych paliw stałych wymienionych w art. 1 ust. 2 Ustawy, tj.: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, które zostały wydobyte, wyprodukowane lub sprowadzone do Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i sprzedane od dnia wejścia w życie Ustawy gospodarstwom domowym po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę. Rekompensata wyniesie nie więcej niż 1 073,13 zł brutto za tonę i dotyczyć będzie sprzedaży maksymalnie 3 ton paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego.

Ustawa wejdzie w życie 28 lipca 2022 r. i od tego dnia pod adresem coal.zrsa.pl Sprzedawcom paliw udostępniona zostanie możliwość zgłaszania zamiaru skorzystania z rekompensaty i rejestracji.

Na podstawie zgłoszeń zamiaru skorzystania z rekompensaty, przesłanych za pomocą Portalu elektronicznego utworzonego na stronie administrowanej i udostępnionej w tym celu przez ZRSA, utworzona zostanie lista przedsiębiorców, o której mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy. Lista ta zostanie przekazana ministrowi właściwemu do spraw energii w celu opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. Samo dokonanie zgłoszenia zamiaru skorzystania z rekompensaty nie nakłada na Sprzedawcę paliw żadnego obowiązku prawnego, lecz tylko umożliwia realizację tego uprawnienia.

O możliwości rejestrowania transakcji sprzedaży paliw stałych na Portalu elektronicznym poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Ustawy oraz do śledzenia komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej ZRSA, gdzie będą zamieszczane szczegółowe informacje dotyczące realizacji Ustawy.

Informujemy, że zgodnie z projektem ustawy o dodatku węglowym, który jest w trakcie prac legislacyjnych, dodatek węglowy w kwocie 3 000 zł nie będzie przysługiwać osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zakupione zostało paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa powyżej.

Jednocześnie wyjaśniamy, że spółka ZRSA nie jest uprawniona do wydawania interpretacji przepisów prawa.

UWAGA!

ZRSA NIE ZAJMUJE SIĘ SPRZEDAŻĄ WĘGLA I NIE DYSPONUJE WIEDZĄ O DOSTĘPNOŚCI WĘGLA W SKŁADACH.

ZRSA NIE DOKONUJE WYPŁAT ŻADNYCH ŚRODKÓW NABYWCOM PALIW. OBSŁUGUJEMY WYŁĄCZNIE SPRZEDAWCÓW PALIW!

Czytaj więcej >>

Komunikat dla Sprzedawców paliw stałych

FWRC / 28.06.2022

Zgodnie z art. 3 ust. 1 projektu ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, dalej „Ustawy”, Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1 projektu Ustawy (Sprzedawca paliw stałych), który zamierza korzystać z rekompensaty, będzie miał obowiązek poinformowania o tym Zarządcę Rozliczeń S.A.

Dane o których mowa w treści art. 3 ust. 1 projektu Ustawy można będzie przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej od dnia wejścia w życie Ustawy. Zarządca Rozliczeń S.A. nie ma podstaw do przyjmowania ww. informacji do czasu wejścia w życie Ustawy, w związku z tym wszelkie informacje przesłane przed dniem wejścia w życie Ustawy pozostawia się bez rozpatrzenia.

O sposobie przekazywania informacji Zarządca Rozliczeń S.A. poinformuje w oddzielnym komunikacie. Zachęcamy do śledzenia komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A.

Czytaj więcej >>

Rekompensaty dla sprzedawców niektórych paliw stałych

FWRC / 21.06.2022

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, zwany dalej „Projektem Ustawy”, jest w trakcie prac legislacyjnych.

Z Projektem Ustawy można zapoznać się pod linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360855

Projekt Ustawy zakłada wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, którzy są wpisani do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 143 i 1137), sprzedających węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne gospodarstw domowych. Projekt Ustawy zakłada także, że rekompensata będzie wynosić nie więcej niż 750 zł brutto za tonę przy sprzedaży nie więcej niż 3 ton paliwa stałego, sprzedanego dla jednego gospodarstwa domowego.

Zachęcamy do zapoznania się z Projektem Ustawy oraz śledzenia komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A.

Aktualny przebieg prac legislacyjnych dostępny jest na stronie internetowej Sejmu RP pod linkiem:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/proces.xsp

Jednocześnie wyjaśniamy, że spółka Zarządca Rozliczeń S.A. nie jest uprawniona do wydawania interpretacji przepisów prawa.

Czytaj więcej >>

Informacja w sprawie wypłat rekompensat lub zaliczek z FWRC

FWRC / 10.06.2022

Zarządca Rozliczeń S.A. realizuje wypłaty na pokrycie rekompensat, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202) (Ustawa gazowa).

Kwoty rekompensat lub zaliczek na poczet rekompensat są wypłacane sukcesywnie w miarę posiadanych środków na rachunku Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (FWRC), w kolejności wpływu do Zarządcy Rozliczeń S.A. prawidłowo sporządzonych wniosków o wypłatę rekompensat lub zaliczek, po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska będącego Dysponentem FWRC.

Czytaj więcej >>

Informacja w sprawie wypłat rekompensat lub zaliczek z FWRC

FWRC / 04.04.2022

Zarządca Rozliczeń S.A. realizuje wypłaty na pokrycie rekompensat, o których mowa z ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 202) (Ustawa gazowa).

Kwoty rekompensat lub zaliczek na poczet rekompensat są wypłacane sukcesywnie w miarę posiadanych środków na rachunku Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (FWRC), w kolejności wpływu do Zarządcy Rozliczeń S.A. prawidłowo sporządzonych wniosków o wypłatę rekompensat lub zaliczek.

Czytaj więcej >>

Komunikat dla Sprzedawców paliw gazowych składających Wnioski o wypłatę raty zaliczki

FWRC / 04.04.2022

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, iż w związku ze zmianą stawki podatku akcyzowego w 2022 r. na paliwo gazowe przeznaczone do celów opałowych, dokonała aktualizacji wzoru formularza Wniosku o wypłatę raty zaliczki.

Wniosek o wypłatę raty zaliczki należy składać na formularzu, zawierającym zaktualizowane dane, zamieszczonym na stronie Zarządcy Rozliczeń S.A. pod adresem www.zrsa.pl w dniu 04.04.2022 r.

Czytaj więcej >>

Komunikat dla Sprzedawców paliw gazowych nieposiadających koncesji na obrót paliwami gazowymi w sprawie składania Wniosku o rejestrację

FWRC / 08.03.2022

Sprzedawcy paliw gazowych dostarczający paliwa gazowe do odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, którzy na mocy przepisów art. 32 ust. 1 pkt. 4 Ustawy są zwolnieni z obowiązku posiadania koncesji na obrót paliwami gazowymi, przed złożeniem za pośrednictwem Portalu udostępnionego przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Wniosku o rejestrację, zobowiązani są do wcześniejszego kontaktu z Zarządcą Rozliczeń S.A. pod adresem mailowym: fwrc@zrsa.pl. W tytule wiadomości elektronicznej należy podać pełną nazwę przedsiębiorstwa oraz numer NIP.

Czytaj więcej >>