zrsa
zrsa

Aktualne informacje dotyczące wypełniania Wniosku o wypłatę zaliczek miesięcznych składanych na podstawie art. 8 ust 9 Ustawy z dnia 27.10.2022 r. przez Sprzedawców energii w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi

9 lutego 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

W celu realizacji art. 8 ust. 9 i ust. 14 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”), Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w przypadku, gdy Cena umowna zgodnie z art. 8 ust. 9 Ustawy , obliczana jako suma kolumn z zakresu referencyjnego, jest wyższa od Ceny wynikającej z umowy z odbiorcą uprawnionym, należy wpisać w kolumnie dotyczącej ceny umownej (kolumna 19), cenę wynikającą z umowy z odbiorcą uprawnionym.