Ostatnio publikowane …
  • Termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda a dni ustawowo wolne od pracy

    Uprzejmie informujemy, że termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda tj. 15 dzień po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, określony w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy OZE, w przypadku, gdy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, upływa dnia następnego, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą […]

  • Rozbieżności w zakresie wolumenów energii elektrycznej w składanych wnioskach o pokrycie ujemnego salda

    W związku z wątpliwościami, dotyczącymi jakości danych w składanych wnioskach o pokrycie ujemnego salda, a tym samym rozbieżnościami, które powstają między wolumenami energii elektrycznej podawanymi przez wnioskodawców a udostępnionymi przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego („OSD”), informujemy,  iż ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE, którą wnioskodawca rozlicza z Zarządcą Rozliczeń S.A. i którą przedstawia w sprawozdaniu […]

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Informacja dotycząca obowiązku przekazywania do Zarządcy Rozliczeń S.A. danych niezbędnych do sprawozdawania pomocy publicznej.

OZE, Wytwórcy / 06.09.2018

Zarządca Rozliczeń S.A. jako podmiot wypłacający środki na pokrycie ujemnego salda w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018, poz 1269, ze zm.) ma obowiązek sprawozdawania każdego przypadku udzielonej pomocy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Zgodnie z art. 37 ust. 5 oraz ust. 7 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2018 r. poz. 362) każdy podmiot ubiegający się o pomoc z tytułu programu pomocowego (w przypadku pokrywania ujemnego salda – SA.43697 [2015/N]) jest zobowiązany do przedstawienia wszystkich niezbędnych do raportowania informacji, w tym informacji o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz o otrzymanej pomocy publicznej. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona danemu podmiotowi do czasu przekazania wszystkich niezbędnych informacji.

 

W związku z powyższym wszystkie podmioty dokonujące po raz pierwszy rejestracji u Zarządcy Rozliczeń (dotyczy Wytwórców rozliczających się bezpośrednio z Zarządcą Rozliczeń) przed złożeniem pierwszego wniosku o pokrycie ujemnego salda, proszone są o podanie wszystkich danych zawartych w formularzu Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji v.3.1. zamieszczonym na naszej stronie internetowej w zakładce OZE/DLA WYTWÓRCÓW. Natomiast Wytwórcy, którzy sprzedają energię do Sprzedawców Zobowiązanych proszeni są o przekazywanie tych danych do Zarządcy Rozliczeń S.A. za pośrednictwem właściwego Sprzedawcy Zobowiązanego, co ma na celu ułatwienie im spełnienia ww. obowiązku.

Comments are closed.