zrsa
zrsa

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie stanowiące pomoc de minimis.

2 września 2019 | FWRC

Wnioski o dofinansowanie stanowiące pomoc de minimis, o których mowa w art. 7 ust. 4a-4d ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538) (dalej: „Ustawa” ) za trzeci kwartał 2019 r. będą zgodnie z Ustawą przyjmowane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. po dniu 30 września 2019 r., natomiast za czwarty kwartał 2019 r. po jego zakończeniu, tj. po 31 grudnia 2019 r. Ostateczny termin składania wniosków za w/w okresy upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.

Przypominamy, że prawo do ubiegania się o dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcom (z wyjątkami wskazanymi w art. 7 ust. 4b. Ustawy) będącym odbiorcami końcowymi innymi niż odbiorcy końcowi wskazani w art. 5 ust. 1a Ustawy. Dofinansowanie to oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki dofinansowania (15,00 zł/MWh) i wolumenu energii elektrycznej zakupionej przez Wnioskodawcę w okresie do dnia 31 grudnia 2019 r. i zużytej w okresie od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Wniosek będzie można złożyć wyłącznie przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej Zarządcy Rozliczeń S.A., dedykowanej składaniu wniosków o pomoc de minimis.

Wniosek będzie zawierał w szczególności:

  1. oznaczenie wnioskodawcy – jego firmę, siedzibę i adres poczty elektronicznej;
  2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada, albo numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji;
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4. wolumen zakupionej energii elektrycznej, określony na podstawie rzeczywistych odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, za którą w okresie objętym wnioskiem przysługuje temu odbiorcy dofinansowanie, wyrażony w MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku;
  5. wnioskowaną wysokość dofinansowania obliczoną zgodnie z art. 7 ust. 4c;
  6. oznaczenie okresu, którego wniosek dotyczy;
  7. numery faktur, numery punktów poboru energii oraz wolumen energii elektrycznej, o którym mowa w pkt d, odrębnie dla każdej faktury, punktu poboru energii i dla każdego przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną ze wskazaniem nazwy tego przedsiębiorstwa;
  8. numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata dofinansowania.

Wniosek będzie obejmował także „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311,z późn. zm.) oraz „Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy.

Wniosek wymagać będzie opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym równoważnym rejestrze (art. 7b ust. 1 Ustawy).

Dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty i informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A. Wzór wniosku dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie zostanie przedstawiony przed końcem września bieżącego roku.