zrsa
zrsa

Informacja przeznaczona dla „Sprzedawców Energii” dotycząca wniosków o wypłatę kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej.

23 października 2019 | FWRC

W związku z różną interpretacją przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Ustawa) i rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Rozporządzenie), Zarządca Rozliczeń S.A. prezentuje poniżej aktualne i potwierdzone przez dysponenta Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (Ministra Energii) stanowisko w następujących kwestiach:

  1. rozumienia pojęcia „zawarcie nowej umowy” na potrzeby stosowania średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym Cśr 2 (§ 11 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia),
  2. uwzględniania opłaty stałej OH do wyliczenia kwoty różnicy ceny (§ 3 ust. 1 Rozporządzenia) oraz rekompensaty finansowej (§ 7 ust. 1 Rozporządzenia),
  3. zmiany grupy taryfowej uzasadniającej ustalenie nowej ceny odniesienia (§ 16 ust. 2 i 3 Rozporządzenia).

Ad 1).
O możliwości zastosowania Cśr 2  na podstawie § 11 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia decyduje wyłącznie to, czy termin obowiązującej umowy sprzedaży upływa w trakcie trwania roku 2019, a jednocześnie zachodzi okoliczność, że bez podpisania nowej umowy relacja sprzedaży energii nie byłaby kontynuowana, a odbiorca mógłby zawrzeć umowę z innym sprzedawcą bez jakichkolwiek sankcji finansowych. Zmiany zapisów umowy dokonane w innych okolicznościach nie mają znaczenia dla zastosowania § 11 ust. 4 pkt 2) Rozporządzenia.

Ad 2).
Należy stosować opłatę faktycznie pobraną w roku 2019 z tym, że nie może ona być wyższa od opłaty stałej kalkulowanej w oparciu o stawki opłaty stosowane w dniu 30 czerwca 2018 roku.

Ad 3).
Przepisy § 16 ust. 2 i 3 wskazują na szczególny przypadek, w którym następuje zmiana grupy taryfowej na grupę taryfową z innym podziałem stref i okresów czasowych. W przypadku, gdy dla danego punktu poboru energii elektrycznej nie zmienił się podział stref czasowych, wówczas zastosowanie mają przepisy § 16 ust. 1 pkt 1, niezależnie od faktu czy doszło do zmiany grupy taryfowej czy nie.

W związku z powyższym, zastosowanie odmiennych od wskazanych powyżej zasad będzie skutkowało negatywną weryfikacją wniosku i odmową wypłaty.