zrsa
zrsa

Komunikat dla Sprzedawców paliw gazowych w sprawie faktycznych kosztów zakupu paliwa gazowego, o których mowa w art. 62h ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385)

25 listopada 2022 | FWRC

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Dysponenta FWRC – Ministra Klimatu i Środowiska do faktycznych kosztów zakupu paliwa gazowego, o których mowa w art. 62h ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385), pod warunkiem, że nie stanowią one części składowych opłat (w tym opłat przesyłowych, dystrybucyjnych, abonamentowych), którymi jest obciążany odbiorca w gospodarstwie domowym, można zaliczyć: 

 1. cenę zakupu paliw gazowych;
 2. jednostkowe koszty dostarczenia gazu do polskiego systemu przy zakupie gazu z zagranicy, bez kosztów wejścia do niego;
 3. opłaty transakcyjne na zorganizowanych platformach obrotu, pobierane od każdej strony transakcji, w przypadku zakupu paliwa gazowego na polskim rynku giełdowym;
 4. koszty transportu (np. przewóz LNG lub CNG transportem kołowym)pod warunkiem, że opłaca je przedsiębiorstwo energetyczne i nie są one refakturowane;
 5. koszty regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w celu dostarczenia tego paliwa do sieci dystrybucyjnej, wraz z kosztami wykorzystania zbiorników instalacji regazyfikacyjnej do procesowego składowania tego gazu, pod warunkiem, że opłaca je przedsiębiorstwo energetyczne i nie są one refakturowane.

W kosztach zakupu paliwa gazowego nie uwzględnia się:

 1. stawek opłat, w tym opłat abonamentowych;
 2. kosztów własnych przedsiębiorstwa, w tym:
  • amortyzacji;
  • podatków i opłat;
  • kosztów usług obcych;
  • kosztów energii i paliw w celu zużycia własnego;
  • wynagrodzeń;
  • ubezpieczeń społecznych;
  • pozostałych kosztów rodzajowych prowadzonej działalności obrotu;
 3. kosztów efektywności energetycznej (opłaty zastępczej);
 4. kosztów bilansowania (różnicy bilansowej);
 5. kosztów zakupu usług magazynowania paliw gazowych;
 6. kosztów utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego;
 7. marży przedsiębiorstwa obrotu.

Jednocześnie wyjaśniamy, że spółka Zarządca Rozliczeń S.A. nie jest uprawniona do udzielania porad prawnych i do dokonywania interpretacji przepisów prawa.