zrsa
zrsa

Komunikat: Informacja o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty składki solidarnościowej, oraz adres poczty elektronicznej właściwy do prowadzenia korespondencji w sprawie składki solidarnościowej, o której mowa w art. 29a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.)

22 września 2023 | SKŁADKA SOLIDARNOŚCIOWA

Zarządca Rozliczeń S.A. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1785) informuje, że składkę solidarnościową należy uiścić na rachunek bakowy Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny nr 14 1130 1017 0020 1487 3520 0006 prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w tytule przelewu podając NIP podmiotu obowiązanego oraz dopisek „SKŁADKA SOLIDARNOŚCIOWA”.

Przypominamy, że zgodnie z art. 29g ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.) (dalej: Ustawa), przedsiębiorca obowiązany uiszcza składkę solidarnościową w terminie 30 dni od ostatniego dnia terminu na złożenie sprawozdania, ustalonego zgodnie z art. 29d ust. 5 Ustawy, na rachunek bankowy Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny wskazany przez zarządcę rozliczeń.

Zawiadamiamy również, że adres poczty elektronicznej właściwy do prowadzenia korespondencji w sprawie składki solidarnościowej jest następujący: odpis@zrsa.pl .

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad wzorem sprawozdania dotyczącego składki solidarnościowej, portalem dedykowanym do składania sprawozdań oraz instrukcjami wypełniania i składania tych sprawozdań. O udostępnieniu portalu do składania sprawozdań poinformujemy odrębnym komunikatem.

Z ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1785) można zapoznać się na stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001785.