zrsa
zrsa

Komunikat w sprawie obowiązku dostosowania cen za energię elektryczną przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną i obowiązku „zamrożenia cen” na gruncie przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Ustawa).

15 stycznia 2020 | FWRC

W związku z pojawiającymi się pytaniami odbiorców końcowych o stosowaniu przez niektóre przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną praktyk, uzależniających dokonanie faktycznego rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej wobec odbiorców końcowych za rok 2019 według cen stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. (w przypadku taryf) lub stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 r. (w przypadku cenników) od uprzedniego uzyskania od Zarządcy Rozliczeń S.A. wypłaty środków z tytułu rekompensat oraz sygnałami o wyznaczaniu przez sprzedawcę jednostronnie i w sposób nieuzasadniony odległego terminu na skorygowanie należności w stosunku do odbiorców końcowych, uprzejmie informujemy, że takie praktyki są niedopuszczalne na gruncie Ustawy.

Zarządca Rozliczeń S.A., na etapie weryfikacji wniosków o wypłatę wsparcia, nie ma możliwości badania czy przedsiębiorstwo dokonało faktycznych rozliczeń i nie posiada podstaw prawnych do uzależniania od tego wypłaty środków. Przepisy Ustawy w żaden sposób nie warunkują obowiązku dostosowania cen wcześniejszym otrzymaniem rekompensat. Wręcz przeciwnie z terminów ustawowych wynika, że są to niezależne działania i dostosowanie cen powinno nastąpić przed złożeniem wniosku o rekompensatę. Zasadnym jest, naszym zdaniem, podejmowanie przez odbiorców w takich przypadkach, wszelkich możliwych działań na gruncie cywilnoprawnym i dochodzenie od dostawców roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Wskazane jest również w takich przypadkach dokonanie przez odbiorcę stosownego zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, co również czyni ZR SA w przypadku powzięcia wiarygodnej informacji w tym zakresie.