zrsa
zrsa

Komunikat w sprawie obowiązku dostosowania cen za energię elektryczną przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną oraz w sprawie korekt faktur wystawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne odbiorcom końcowym w oparciu o art. 5 ust. 1 i 1a Ustawy.

31 stycznia 2020 | FWRC

W związku z pojawiającymi się informacjami o stosowaniu przez niektóre przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, praktyk, uzależniających wysokość zwracanej odbiorcom końcowym kwoty wynikającej z korekty faktur od otrzymanej rekompensaty, niniejszym wyjaśniamy i przypominamy, co następuje:

Obowiązek dostosowania cen zgodnie z art. 5 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw jest całkowicie niezależny od wysokości wyliczonej i wypłaconej kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej. Uzależnianie przez przedsiębiorstwa wysokości zwracanej odbiorcom końcowym kwoty wynikającej z korekty faktur od otrzymanej rekompensaty, jest pozbawione podstaw prawnych, a ponadto kwestia ta nie podlega jakimkolwiek uzgodnieniom, w szczególności uzgodnieniom z Zarządcą Rozliczeń S.A. Powoływanie się przedsiębiorstw energetycznych na uzgodnienia z Zarządcą Rozliczeń S.A. jest nieuprawnione.