zrsa
zrsa

Komunikat w sprawie realizacji przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną obowiązku „zamrożenia cen” na gruncie przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Ustawa).

6 listopada 2019 | FWRC

W związku z pojawiającymi się informacjami o stosowaniu przez niektóre przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, praktyk uzależniających utrzymanie wobec odbiorców końcowych w roku 2019 cen stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. (w przypadku taryf) lub stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 r. (w przypadku cenników) od uprzedniego uzyskania od Zarządcy Rozliczeń S.A. wypłaty środków w postaci kwoty różnicy ceny lub rekompensaty finansowej, niniejszym wyjaśniamy i przypominamy, co następuje:

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 1a Ustawy przedsiębiorstwa obrotu mają obowiązek stosowania wobec odbiorców końcowych w roku 2019 cen stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. (w przypadku odbiorców końcowych korzystających z taryfy) lub cen stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 r., (w przypadku odbiorców końcowych korzystających z cennika).

Przedsiębiorstwo obrotu, które po dniu 30 czerwca 2018 r. dokonało w stosunku do cenników energii elektrycznej, zmiany obowiązującej z odbiorcą umowy sprzedaży lub zawarło nową umowę, było zobowiązane do dokonania, w terminie do dnia 14 września 2019 r., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r., zmiany cen lub stawek opłat na te, które obowiązywały w 2018 roku (art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy), z zastrzeżeniem przypadków uznania tego obowiązku za wykonany w sytuacjach, określonych w art. 6 ust. 3.

Ustawa w żaden sposób nie uzależnia (nie warunkuje) wykonania obowiązków z art. 5 ust.1 i 1a i art. 6 ust. 1 i 2 od otrzymania przez przedsiębiorstwo obrotu rekompensaty od Zarządcy Rozliczeń S.A. w postaci kwoty różnicy ceny lub rekompensat finansowej. Są to samoistne obowiązki przedsiębiorstwa obrotu, a wypłata rekompensaty przez Zarządcę Rozliczeń S.A. na wniosek przedsiębiorstwa obrotu jest konsekwencją realizacji uprawnienia, które nabywa ono w związku z uprzednim dokonaniem „zamrożenia cen”.

Przedsiębiorstwo obrotu, które nie zrealizowało obowiązków, o których mowa w art.5 ust. 1 i 1a oraz art. 6 ust. 1 i 2 podlega karze pieniężnej, zgodnie z art. 18 Ustawy.

Zdaniem Zarządcy Rozliczeń S.A. przedsiębiorstwo obrotu, które nie zrealizowało obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 1a oraz art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy, nie ma możliwości skorzystania odpowiednio z wypłaty kwoty różnicy ceny albo rekompensaty finansowej.