zrsa
zrsa

Ogłoszenie na wybór firmy audytorskiej na lata 2017 – 2018.

18 sierpnia 2017 | Ogłoszenie

Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2018 r. oraz przygotowanie pisemnych sprawozdań z tego badania,  sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz.1089).

Oczekiwany termin złożenia Sprawozdań z badania:

 • za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.:  do dnia 15 marca 2018 r.
 • za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.:  do dnia 15 marca 2019 r.

W ramach badania Spółka oczekuje od Wykonawcy:

 • dostarczenia pisemnego Sprawozdania z badania sprawozdania finansowego w języku polskim;
 • dostarczenia wersji elektronicznej dokumentu, o którym mowa w pkt 1), w formacie .doc oraz .pdf;
 • obecności kluczowego biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na posiedzeniu Rady Nadzorczej, podczas którego Rada dokona oceny sprawozdania będącego przedmiotem badania i na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
 • w przypadku wystąpienia w trakcie badania uwag i spostrzeżeń, a także porad i zaleceń w zakresie rozwiazywania ewentualnych problemów zidentyfikowanych w trakcie badania – przekazanie ich w formie Listu do Zarządu spółki Zarządca Rozliczeń S.A.

Na życzenie podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty może zostać wysłany drogą elektroniczną projekt umowy jako dokument programu word (format .doc). Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Sekretariatem spółki Zarządca Rozliczeń S.A.:

tel.: (22) 242 18 96

e-mail: sekretariat@zrsa.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ZARZĄDCA ROZLICZEŃ S.A.

Spółka Zarządca Rozliczeń S.A. wpisana została do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000292313. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 PLN i dzieli się na 5.000 akcji o wartości nominalnej 100,00 PLN każda. 100% akcji należy do Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Energii.

Spółka realizuje następujące zadania wynikające z ustaw:

1) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 569):

 • dokonuje rozliczeń kosztów osieroconych i kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego dla wytwórców energii elektrycznej ( w 2017 r. 5 podmiotów i 2018 r. 4 podmioty),
 • zarządza środkami zgromadzonymi z opłaty przejściowej na zasadach określonych w art. 54 ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej,

2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.), zwaną ustawą OZE:

 • dokonuje rozliczeń ujemnego salda dla wytwórców energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii; według stanu na dzień 1 lipca  2017 r. prawo do rozliczania ujemnego salda posiada ponad 370 podmiotów dla  prawie 540 instalacji;
  ilość rozliczanych podmiotów zależy od aukcji przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energii; Spółka szacuje wzrost ilości podmiotów w 2018 r. do 1000.
 • zarządza środkami zgromadzonymi z opłaty OZE na zasadach określonych w art. 105 ustawy OZE.

W roku 2016 Spółka  zrealizowała zadania polegające w szczególności na:

1) właściwym zarządzaniu środkami finansowymi i ich terminowym przekazywaniem wytwórcom w ramach rekompensat za przedterminowe rozwiązanie umów długoterminowych,

2)    zapewnieniu transparentności systemu rozliczania kosztów osieroconych,

3)    wstąpieniu w prawa i obowiązki spółki Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A.,

4)    przygotowaniu organizacyjnym do wykonania zadań wynikających z ustawy OZE.

Rok 2016 był objęty badaniem. Sprawozdanie finansowe wraz z Opinią i Raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania fiansowego za rok 2016 zamieszczone jest na stronie internetowej Spółki (www.zrsa.pl). Księgi Spółki usługowo prowadzone są przez BDO sp. z o.o.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 1. Odpowiedź na niniejsze ogłoszenie powinna być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i zawierać formularz ofertowy wraz z załącznikami, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.
 2. Zleceniodawca zastrzega możliwość negocjacji proponowanej ceny związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie strony dokumentów powinny być ponumerowane i parafowane.
 4. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych zawartych w Ogłoszeniu mogą pozostać nierozpatrzone.
 5. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 18 września 2017 r. do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu). Kopertę należy zaadresować:

Rada Nadzorcza,

Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna

00 – 697 Warszawa, ul. Wilcza 50/52

z dopiskiem

„Nie otwierać przed godz. 14.00  dnia 21 września 2017 r.

Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki Zarządca Rozliczeń S.A.”.

Ofertę uznaje się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do siedziby Spółki we wskazanym wyżej terminie.

W sprawie informacji dotyczących przygotowania oferty ze strony Spółki prosimy kontaktować się z Sekretariatem Spółki:

tel.: (22) 242 18 96

e-mail: sekretariat@zrsa.pl 

DATA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2017 r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki,
w Warszawie przy ul. Wilczej 50/52 przez Komisję powołaną przez Radę Nadzorczą Spółki. Otwarcie ofert jest niejawne.

Do niniejszego ogłoszenia oraz odpowiedzi nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

Odpowiedź na niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego.

Wyboru wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, dokona Rada Nadzorcza, na zasadzie swobodnej oceny ofert, złożonych w postępowaniu.

Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi podmiotami, które udzieliły odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, celem doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, warunków umowy albo uzupełnienia oferty.

Treść ogłoszenia (.PDF)