zrsa
zrsa

Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta.

6 czerwca 2017 | Ogłoszenie

Zarząd spółki Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz przygotowanie pisemnej opinii wraz z raportem z tego badania, za rok obrotowy 2017, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2016r. poz. 1047).

Oczekiwany termin złożenia Opinii i Raportu z badania za rok obrotowy 2017: do dnia 15 marca 2018 r.

W ramach przeprowadzenia badania Spółka oczekuje od Wykonawcy:

  1. dostarczenia pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego w języku polskim;
  2. dostarczenia pisemnego raportu z przebiegu badania jednostkowego sprawozdania finansowego w języku polskim;
  3. dostarczenia wersji elektronicznej ww. dokumentów w formacie .doc oraz .pdf;
  4. obecności biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na posiedzeniu Rady Nadzorczej, podczas którego Rada dokona oceny sprawozdania będącego przedmiotem badania i na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
  5. w przypadku wystąpienia uwag i spostrzeżeń wynikłych w trakcie badania w tym porad i zaleceń w zakresie rozwiazywania ewentualnych problemów zidentyfikowanych w trakcie badania wstępnego i ostatecznego najważniejszych wniosków z badania – przekazanie ich w formie Listu do Zarządu spółki Zarządca Rozliczeń S.A.

Na życzenie podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty może zostać wysłany drogą elektroniczną projekt umowy jako dokument programu word (format .doc). Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Sekretariatem Spółki Zarządca Rozliczeń S.A:

tel.: (22) 242 18 96
e-mail: sekretariat@zrsa.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ZARZĄDCA ROZLICZEŃ S.A.:
Spółka Zarządca Rozliczeń S.A. realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 569), zwaną ustawą KDT, oraz od dnia 1 lipca 2016 r. Spółka realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.), zwaną ustawą OZE.

Działalność Spółki w sposób zasadniczy ograniczona jest przepisami wymienionych ustaw, które jako cel funkcjonowania Spółki określają: gromadzenie środków pieniężnych na pokrycie kosztów osieroconych, kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego oraz na pokrycie ujemnego salda wytwórcom energii z odnawialnych źródeł energii (oze), którzy wygrali aukcje organizowane przez Prezesa URE, zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty przejściowej i opłaty oze na zasadach określonych w ustawach, przekazywanie uprawnionym beneficjentom należnych środków finansowych, wykonywanie innych szczegółowych czynności określonych w ustawach.

Rok 2016 był objęty badaniem. Sprawozdanie finansowe wraz z Opinią i Raportem, niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania fiansowego za rok 2016 zamieszczone jest na stronie internetowej Spółki (www.zrsa.pl). Księgi Spółki usługowo prowadzone są przez BDO sp. z o.o.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  1. Odpowiedź na niniejsze ogłoszenie powinna być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i zawierać:formularz ofertowy wraz z załącznikami, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1, który stanowi integralną część ogłoszenia;
  2. Zleceniodawca zastrzega możliwość negocjacji proponowanej ceny związanej z realizacją przedmiotu zamówienia;
  3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie strony dokumentów powinny być ponumerowane i parafowane;
  4. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych zawartych w Ogłoszeniu mogą pozostać nierozpatrzone;
  5. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 07 lipca 2017 r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu) w siedzibie Spółki:

Rada Nadzorcza,
Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna
00 – 697 Warszawa, ul. Wilcza 50/52
z dopiskiem
„Nie otwierać przed godz. 14.00 dnia 10 lipca 2017 r.
Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki Zarządca Rozliczeń S.A.za rok obrotowy 2017”.

Ofertę uznaje się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do siedziby Spółki we wskazanym wyżej terminie.

W sprawie informacji dotyczących przygotowania oferty ze strony Spółki prosimy kontaktować się z Sekretariatem Spółki:

tel.: (22) 242 18 96
e-mail: sekretariat@zrsa.pl 

DATA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Wilczej 50/52 przez Komisję powołaną przez Radę Nadzorczą Spółki. Otwarcie ofert jest niejawne.

Do niniejszego ogłoszenia oraz odpowiedzi nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

Odpowiedź na niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego.

Wyboru wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, dokona Rada Nadzorcza, na zasadzie swobodnej oceny ofert złożonych w postępowaniu.

Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi podmiotami, które udzieliły odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, celem doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, warunków umowy albo uzupełnienia oferty.

Treść ogłoszenia (.PDF)