zrsa
zrsa

Ogłoszenie na wybór firmy audytorskiej na lata 2019 – 2020.

24 lipca 2019 | Ogłoszenie

Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2020 r. oraz przygotowanie pisemnych sprawozdań z tego badania,  sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz.1089 ze zm.2019, poz.730).

Oczekiwany termin złożenia Sprawozdań z badania:

 • za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.:  do dnia 17 marca 2020 r.
 • za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.:  do dnia 17 marca 2021 r.

W ramach badania Spółka oczekuje od Wykonawcy:

 • dostarczenia sprawozdania z badania w postaci elektronicznej, sporządzonego w języku polskim i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta;
 • obecności kluczowego biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na posiedzeniu Rady Nadzorczej, podczas którego Rada dokona oceny sprawozdania będącego przedmiotem badania i na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
 • w przypadku wystąpienia w trakcie badania uwag i spostrzeżeń, a także porad
  i zaleceń w zakresie rozwiązywania ewentualnych problemów w systemie rachunkowości Spółki zidentyfikowanych w trakcie badania – przekazanie ich w formie Listu do Zarządu spółki Zarządca Rozliczeń S.A. oraz kopii do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki.

Na życzenie podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty może zostać wysłany drogą elektroniczną projekt umowy jako dokument programu word (format .doc). Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Sekretariatem spółki Zarządca Rozliczeń S.A.:

tel.: (22) 265 02 30

e-mail: sekretariat@zrsa.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ZARZĄDCA ROZLICZEŃ S.A.

Spółka Zarządca Rozliczeń S.A. wpisana została do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000292313. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 PLN i dzieli się na 5.000 akcji o wartości nominalnej 100,00 PLN każda. 100% akcji należy do Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Energii.

Spółka zobowiązana jest do realizacji następujących zadań wynikających z ustaw:

1) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571 ze zm.), zwanej „ustawą KDT”:

 • dokonuje rozliczeń kosztów osieroconych i kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego dla wytwórców energii elektrycznej,
 • zarządza środkami zgromadzonymi z opłaty przejściowej na zasadach określonych w art. 54 ustawy KDT,

2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm.), zwanej „ustawą OZE”:

 • dokonuje rozliczeń ujemnego salda dla wytwórców energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii; według stanu na dzień 1 lipca  2019 r. prawo do rozliczania ujemnego salda posiada ok. 400 podmiotów dla  ok.  600 instalacji; ilość rozliczanych podmiotów zależy od aukcji przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; Spółka szacuje wzrost ilości podmiotów w latach 2019-2020 r. do ok. 1500,
 • zarządza środkami zgromadzonymi z opłaty OZE na zasadach określonych w art. 105 ustawy OZE.

3) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9 ze zm.) zwanej „ustawą o rynku mocy”,

4) ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej  kogeneracji (Dz.U. z 2019 poz.42) zwanej „ustawą kogeneracyjną”,

5) ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 2538 ze zm.) zwanej „ustawą FWRC”.

W roku 2018 Spółka  zrealizowała zadania polegające w szczególności na:

1) właściwym zarządzaniu środkami finansowymi i ich terminowym przekazywaniem wytwórcom w ramach rezaliacji ustaw KDT i OZE,

2) zapewnieniu transparentności realizowanych przez Spółkę systemów  wsparcia,

3) przygotowaniu organizacyjnym do wykonania zadań wynikających z ustaw: o rynku mocy, kogeneracyjnej i FWRC.

Rok 2018 był objęty badaniem. Księgi Spółki prowadzone są samodzielnie.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 1. Odpowiedź na niniejsze ogłoszenie powinna być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i zawierać formularz ofertowy wraz z załącznikami, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.
 2. Zleceniodawca zastrzega możliwość negocjacji proponowanej ceny związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie strony dokumentów powinny być ponumerowane i parafowane.
 4. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych zawartych w Ogłoszeniu mogą pozostać nierozpatrzone.
 5. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu). Kopertę należy zaadresować:

Rada Nadzorcza,

Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna

00 – 613 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8

z dopiskiem

„Nie otwierać przed godz. 14.00  dnia 03 września 2019 r.

Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki Zarządca Rozliczeń S.A.”.

Ofertę uznaje się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do siedziby Spółki we wskazanym wyżej terminie.

W sprawie informacji dotyczących przygotowania oferty ze strony Spółki prosimy kontaktować się z Sekretariatem Spółki:

tel.: (22) 265 02 30

e-mail: sekretariat@zrsa.pl

DATA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 września 2019 r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 przez Komisję powołaną przez Radę Nadzorczą Spółki. Otwarcie ofert jest niejawne.

Do niniejszego ogłoszenia oraz odpowiedzi nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

Odpowiedź na niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Wyboru wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, dokona Rada Nadzorcza, na zasadzie swobodnej oceny ofert, złożonych w postępowaniu.

Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi podmiotami, które udzieliły odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, celem doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, warunków umowy albo uzupełnienia oferty.

Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych w  przypadku odstąpienia.

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.