zrsa
zrsa

ROZLICZANIE DODATNIEGO SALDA

15 marca 2022 | OZE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 93 ust. 12 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r., poz. 610 z późn. zm.) (dalej „Ustawa OZE”) dodatnie saldo, które nie może zostać całkowicie rozliczone do końca okresu wsparcia, jest zwracane operatorowi rozliczeń energii odnawialnej (Zarządcy Rozliczeń S.A.) przez sprzedawcę zobowiązanego albo wytwórcę energii elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii elektrycznej, po zakończeniu tego okresu, w sześciu równych miesięcznych ratach, począwszy od końca ostatniego miesiąca, w którym zakończył się okres wsparcia. Pierwsza rata płatna jest do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu wsparcia. Każda kolejna z rat musi być zwrócona do końca każdego kolejnego miesiąca.

Z dniem 16 października 2022 r. wejdzie w życie nowe brzmienie art. 93 ust. 12 Ustawy OZE, zgodnie z którym dodatnie saldo, które nie zostało całkowicie rozliczone do końca danego okresu każdych pełnych trzech lat kalendarzowych, o których mowa w art. 83 ust. 2 jest zwracane operatorowi rozliczeń energii odnawialnej (Zarządcy Rozliczeń S.A.) przez sprzedawcę zobowiązanego albo wytwórcę energii elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii elektrycznej, po zakończeniu pełnych trzech lat kalendarzowych, w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego okresu.

W związku z powyższym, pierwsze trzyletnie okresy, po których następować będzie rozliczanie dodatniego salda w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego okresu, rozpoczną się nie wcześniej niż po wejściu w życie w nowym brzmieniu art. 93 ust. 12 Ustawy OZE.

Okresy pełnych trzech lat kalendarzowych, za które nierozliczone saldo dodatnie będzie zwracane po zakończeniu okresu wsparcia oraz okresy pełnych trzech lat kalendarzowych, za które nierozliczone saldo będzie zwracane po zakończeniu danego okresubędą biec indywidualnie dla każdej instalacji OZE w zależności od daty rozpoczęcia wsparcia w ramach systemu aukcyjnego lub systemu zaświadczeń FIT/FIP, zgodnie z przepisami Ustawy OZE oraz przepisem przejściowym – art. 15 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1873).

Dodatnie saldo powstałe na koniec okresu pełnych trzech lat kalendarzowych trwającego w dniu 16 października 2022 r. będzie zwracane w terminie 6 miesięcy od zakończenia okresu wsparcia.

W przypadku, gdy okres wsparcia dla instalacji skończy się w 2022 r. do dnia 15 października 2022 r. włącznie, dodatnie saldo zwracane będzie w sześciu równych miesięcznych ratach, począwszy od końca ostatniego miesiąca, w którym zakończył się okres wsparcia.

W przypadku, gdy okres wsparcia dla instalacji skończy się w 2022 r. od dnia 16 października 2022 r. włącznie, dodatnie saldo zwracane będzie w terminie 6 miesięcy od zakończenia okresu wsparcia.

Trzyletni okres rozliczeniowy rozumiany jest jako okres pełnych trzech lat kalendarzowych. Oznacza to, że w przypadku rozpoczęcia sprzedaży energii z odnawialnego źródła energii w trakcie roku (tj. w innej dacie niż 1 stycznia danego roku kalendarzowego), pierwszy okres rozliczeniowy obejmie ten rok oraz następujące po nim trzy pełne lata kalendarzowe. Następne okresy rozliczeniowe będą obejmowały kolejne trzy pełne lata kalendarzowe następujące po zakończeniu pierwszego okresu. Ostatni okres rozliczeniowy nie musi obejmować pełnych trzech lat kalendarzowych. W przypadku, gdy ostatni okres jest krótszy niż pełne trzy lata kalendarzowe, termin na zwrot środków liczony jest od dnia zakończenia okresu (miesiąca), w którym przysługiwało wsparcie.

Przykłady rozliczania dodatniego salda w okresach pełnych trzech lat kalendarzowych na podstawie nowego brzmienia art. 93 ust. 12 Ustawy OZE oraz rozliczania salda dodatniego powstałego do czasu wejścia w życie zmienionych przepisów w pliku.