zrsa
zrsa

Rekompensaty dla sprzedawców niektórych paliw stałych

21 lipca 2022 | FWRC

Zarządca Rozliczeń S.A., dalej: „ZRSA”, informuje, że zakończyły się prace legislacyjne nad ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw
(Dz. U. z 2022, poz. 1477), dalej „Ustawa”.

Z treścią Ustawy można zapoznać się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dostępnym pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/ (nr pozycji 1477).

Ustawa przewiduje mechanizm wypłaty rekompensat dla przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 i 1137), który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych, zwanym dalej: „Sprzedawcą paliw”. Rekompensatą objęta zostanie sprzedaż niektórych paliw stałych wymienionych w art. 1 ust. 2 Ustawy, tj.: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, które zostały wydobyte, wyprodukowane lub sprowadzone do Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i sprzedane od dnia wejścia w życie Ustawy gospodarstwom domowym po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę. Rekompensata wyniesie nie więcej niż 1 073,13 zł brutto za tonę i dotyczyć będzie sprzedaży maksymalnie 3 ton paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego.

Ustawa wejdzie w życie 28 lipca 2022 r. i od tego dnia pod adresem coal.zrsa.pl Sprzedawcom paliw udostępniona zostanie możliwość zgłaszania zamiaru skorzystania z rekompensaty i rejestracji.

Na podstawie zgłoszeń zamiaru skorzystania z rekompensaty, przesłanych za pomocą Portalu elektronicznego utworzonego na stronie administrowanej i udostępnionej w tym celu przez ZRSA, utworzona zostanie lista przedsiębiorców, o której mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy. Lista ta zostanie przekazana ministrowi właściwemu do spraw energii w celu opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. Samo dokonanie zgłoszenia zamiaru skorzystania z rekompensaty nie nakłada na Sprzedawcę paliw żadnego obowiązku prawnego, lecz tylko umożliwia realizację tego uprawnienia.

O możliwości rejestrowania transakcji sprzedaży paliw stałych na Portalu elektronicznym poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Ustawy oraz do śledzenia komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej ZRSA, gdzie będą zamieszczane szczegółowe informacje dotyczące realizacji Ustawy.

Informujemy, że zgodnie z projektem ustawy o dodatku węglowym, który jest w trakcie prac legislacyjnych, dodatek węglowy w kwocie 3 000 zł nie będzie przysługiwać osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zakupione zostało paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa powyżej.

Jednocześnie wyjaśniamy, że spółka ZRSA nie jest uprawniona do wydawania interpretacji przepisów prawa.

UWAGA!

ZRSA NIE ZAJMUJE SIĘ SPRZEDAŻĄ WĘGLA I NIE DYSPONUJE WIEDZĄ O DOSTĘPNOŚCI WĘGLA W SKŁADACH.

ZRSA NIE DOKONUJE WYPŁAT ŻADNYCH ŚRODKÓW NABYWCOM PALIW. OBSŁUGUJEMY WYŁĄCZNIE SPRZEDAWCÓW PALIW!