zrsa
zrsa

Rekompensaty dla sprzedawców niektórych paliw stałych

21 czerwca 2022 | FWRC

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, zwany dalej „Projektem Ustawy”, jest w trakcie prac legislacyjnych.

Z Projektem Ustawy można zapoznać się pod linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360855

Projekt Ustawy zakłada wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, którzy są wpisani do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 143 i 1137), sprzedających węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne gospodarstw domowych. Projekt Ustawy zakłada także, że rekompensata będzie wynosić nie więcej niż 750 zł brutto za tonę przy sprzedaży nie więcej niż 3 ton paliwa stałego, sprzedanego dla jednego gospodarstwa domowego.

Zachęcamy do zapoznania się z Projektem Ustawy oraz śledzenia komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A.

Aktualny przebieg prac legislacyjnych dostępny jest na stronie internetowej Sejmu RP pod linkiem:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/proces.xsp

Jednocześnie wyjaśniamy, że spółka Zarządca Rozliczeń S.A. nie jest uprawniona do wydawania interpretacji przepisów prawa.