Ostatnio publikowane …
  • Termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda a dni ustawowo wolne od pracy

    Uprzejmie informujemy, że termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda tj. 15 dzień po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, określony w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy OZE, w przypadku, gdy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, upływa dnia następnego, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą […]

  • Rozbieżności w zakresie wolumenów energii elektrycznej w składanych wnioskach o pokrycie ujemnego salda

    W związku z wątpliwościami, dotyczącymi jakości danych w składanych wnioskach o pokrycie ujemnego salda, a tym samym rozbieżnościami, które powstają między wolumenami energii elektrycznej podawanymi przez wnioskodawców a udostępnionymi przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego („OSD”), informujemy,  iż ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE, którą wnioskodawca rozlicza z Zarządcą Rozliczeń S.A. i którą przedstawia w sprawozdaniu […]

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50
Viewing posts categorised under: Wytwórcy

Kalkulator do wyliczania maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z OZE w instalacji OZE, których oferty wygrały aukcję w 2017 r.

OZE, Wytwórcy / 08.06.2017

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa URE w dniu 29.05.2017 r. pierwszych w 2017 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE (Aukcja Zwykła Nr AZ/1/2017 i Aukcja Zwykła Nr AZ/2/2017) poniżej zamieszczamy wzór kalkulatora wspomagającego przy wyliczaniu maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej o których mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. energii (Dz. U. z 2015r. poz. 478, z późn. zm.)

Kalkulator adresowany jest do wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii, których oferty wygrały aukcję w 2017 roku, organizowaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Kalkulator ma charakter jedynie informacyjny i został opracowany jako narzędzie pomocnicze dla wytwórców do wyliczania wartości pomocy publicznej. Zaleca się wytwórcom korzystanie z kalkulatora, jednakże ma ono charakter wyłącznie dobrowolny i w żadnym wypadku nie stanowi podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń wobec Zarządcy Rozliczeń S.A., a Zarządca Rozliczeń S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania kalkulatora oraz wykorzystania wyników uzyskanych przy jego pomocy.

Wzór kalkulatora tutaj

Uprzejmie informujemy, że Kalkulator do wyliczania maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z OZE, był dedykowany dla instalacji OZE, których oferty wygrały aukcje przed dniem wejścia w życie Ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, tj. 14.07.2018r.

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2018 r.

Czytaj więcej >>

Aktualizacja Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

OZE, Wytwórcy / 18.05.2017

Uprzejmie informujemy, że dostępna jest nowa wersja (2.1.) Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS). W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków o pokrycie ujemnego salda, prosimy stosować zaktualizowaną Instrukcję Rozliczeń Ujemnego Salda wraz z dostępnymi załącznikami.

Czytaj więcej >>

Informacji o ilości energii elektrycznej, które należy podawać w sprawozdaniach wytwórców i sprzedawców zobowiązanych.

OZE, Sprzedawcy, Wytwórcy / 27.03.2017

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, dotyczącymi ilości energii elektrycznej, które należy podawać w sprawozdaniach wytwórców i sprzedawców zobowiązanych, załączanych do wniosków o wypłatę kwoty ujemnego salda, niniejszym wyjaśniamy:

Czytaj więcej >>

Wskazówki wypełniania formularzy sprawozdań i korekt sprawozdań dla Wytwórców energii elektrycznej.

OZE, Wytwórcy / 01.03.2017

Uprzejmie informujemy, że dostępna jest nowa wersja wskazówek dotyczących wypełniania formularzy sprawozdań i korekt sprawozdań dla Wytwórców energii elektrycznej.

Czytaj więcej >>

Informacja dotycząca nadawania ID Wytwórcy.

OZE, Wytwórcy / 20.01.2017

Uprzejmie informujemy, że numer ID Wytwórcy oraz ID Instalacji  niezbędny do wypełnienia formularza Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji można uzyskać od Zarządcy Rozliczeń S.A.

W tym celu prosimy o kontakt e-mailem: oze@zrsa.pl lub telefoniczny: 22 242 18 94.

Czytaj więcej >>

Zaproszenie na spotkania dotyczące rozliczania ujemnego salda

OZE, Wytwórcy / 05.01.2017

Zarządca Rozliczeń S.A. zaprasza Wytwórców, których instalacje o mocy zainstalowanej powyżej 500 kW wygrały aukcje, do udziału w spotkaniach dotyczących rozliczania ujemnego salda.

Spotkania odbędą się w Warszawie w następujących terminach:

Czytaj więcej >>

Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii

OZE, Wytwórcy / 23.12.2016

W celu usprawnienia procesu składania i rozpatrywania wniosków o pokrycie ujemnego salda zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zapraszamy po rozstrzygnięciu aukcji zainteresowane podmioty do stosowania poniższej Instrukcji oraz korzystania z załączonych formularzy: wniosku, sprawozdania, korekty sprawozdania, Karty Wytwórcy i Instalacji oraz oświadczenia Wytwórcy o udostępnianiu danych pomiarowych przez OSD. Do wypełniania sprawozdań i korekt zostały opracowane pomocne wskazówki.

Czytaj więcej >>

Aktualizacja kalkulatora do wyliczania maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z OZE w instalacji OZE

Wytwórcy / 21.12.2016

W dniu 21.12.2016 r. Zarządca Rozliczeń S.A. dokonał modyfikacji kalkulatora w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowej pomocy publicznej, którą należy podać składając oświadczenie, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 9 ppkt 3 ustawy OZE.

Czytaj więcej >>

Kalkulator do wyliczania maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z OZE w instalacji OZE

Wytwórcy / 20.12.2016

Poniżej zamieszczamy wzór kalkulatora do wyliczania maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej, o których mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Czytaj więcej >>

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Wytwórcy / 11.10.2016

Zapraszamy do udziału w konsultacjach „Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda” dotyczącej  prowadzenia rozliczeń z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w zakresie ujemnych sald w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W celu usprawnienia obsługi wytwórców energii elektrycznej w instalacjach OZE ubiegających się o otrzymanie pomocy publicznej określonej w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa beneficjentów pomocy, Zarządca Rozliczeń S.A. opracował projekt dokumentu pod nazwą „Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda”. Instrukcja jest skierowana do wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW, których oferty wygrały aukcję na sprzedaż energii elektrycznej z OZE, organizowaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i będzie określać proces wnioskowania przez wytwórcę o wypłacenie pomocy publicznej i dalsze działania z tym związane, w tym w szczególności: terminy przekazywania informacji i wypłat środków, treść wniosków o wypłacenie pomocy i formy składania tych wniosków, sprawozdań i innych niezbędnych dokumentów, korygowanie złożonych dokumentów, ewentualny zwrot udzielonej pomocy w przypadkach określonych ustawą o OZE, itp.

Czytaj więcej >>