zrsa
zrsa

Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej

16 stycznia 2024 | OZE

W związku z ogłoszeniem w dniu 15.01.2024 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r., który w stosunku do 2022 r. wyniósł 111,4 (wzrost cen o 11,4% – link do komunikatu), od stycznia 2024 r. należy – zgodnie z art. 92 ust. 10 Ustawy o odnawialnych źródłach energii – podawać w składanych Wnioskach o pokrycie ujemnego salda wraz ze sprawozdaniem miesięcznym cenę jednostkową zwaloryzowaną średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego.

W związku z powyższym wnioski składane za kolejne okresy rozliczeniowe, począwszy od rozliczeń za okres styczeń 2024 r., powinny zawierać ceny jednostkowe waloryzowane w sposób następujący:

  1. w przypadku pierwszej waloryzacji cena stanowiąca podstawę do wypłaty ujemnego salda jest waloryzowana średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni i zaokrąglana do pełnych groszy,
  2. w przypadku waloryzacji w kolejnych latach – waloryzowana jest cena stosowana w poprzednim roku według zasady, określonej w pkt 1).

Szczegółowo opisana waloryzacja znajduje się w komunikacie – link do komunikatu.

Cena obowiązująca w roku 2024 to zwaloryzowana cena z roku 2023, która jest waloryzowana wskaźnikiem za 2023 r. (wzrost o 11,4%) i zaokrąglana do pełnych groszy.

za rok Wskaźnik waloryzacji
2016 -0,6 %
2017 2,0 %
2018 1,6 %
2019 2,3 %
2020 3,4 %
2021 5,1 %
2022 14,4 %
2023 11,4%