zrsa
zrsa

Komunikat dla podmiotów uprawnionych w sprawie rozliczenia rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

22 września 2023 | GAZ 2023

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), dalej: „Ustawa”, podmiot uprawniony „składa do zarządcy rozliczeń wniosek o rozliczenie rekompensaty nie wcześniej niż od dnia 15 marca 2024 r. i nie później niż do dnia 30 kwietnia 2024 r.”.

Treść art. 7 ust. 2 i 3 Ustawy stanowi, że Zarządca Rozliczeń S.A. dokonuje weryfikacji rekompensat należnych podmiotowi uprawnionemu, a następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o rozliczenie rekompensaty, zatwierdza wniosek i określa kwotę ostatecznej rekompensaty.

We wniosku o rozliczenie rekompensaty podmiot uprawniony podaje rzeczywiste dane dotyczące ilości paliwa gazowego dostarczonego do danego odbiorcy paliw gazowych, tak aby Zarządca Rozliczeń S.A. mogła prawidłowo ustalić kwotę ostatecznej rekompensaty.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy, w przypadku braku danych rzeczywistych, dopuszczalne jest użycie danych dotyczących ilości paliwa gazowego stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami paliwa gazowego, ustalanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2021 r., poz. 280).

Jednocześnie wyjaśniamy, że Zarządca Rozliczeń S.A. nie jest uprawniona do wydawania interpretacji przepisów prawa.