zrsa
zrsa

Komunikat dla przedsiębiorstw wydobywających gaz ziemny

17 lutego 2023 | GAZ 2023

Zarządca Rozliczeń S.A., dalej „ZRSA”, uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687), dalej „Ustawa”, przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny jest zobowiązane do poinformowania ZRSA o zawarciu umowy o wypłatę rekompensat, w ramach jednej grupy kapitałowej z przedsiębiorstwem wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz dystrybucją paliw gazowych, oraz przekazanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia

Przypominamy, że zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 Ustawy korespondencja z ZRSA odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. Wszystkie składane dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione, zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym równoważnym rejestrze. Korespondencję prosimy przesyłać na adres: sekretariat@zrsa.pl