zrsa
zrsa

Korekta kosztów osieroconych – pierwsze doświadczenia

28 września 2009 | Pozostałe, Wypłaty

Dnia 23 września 2009 r. odbyła się w siedzibie PSE Operatora S.A. zorganizowana przez Zarządcę Rozliczeń S.A. konferencja pt: „Korekta kosztów osieroconych – pierwsze doświadczenia”. Spotkanie umożliwiło wymianę poglądów na temat funkcjonowania systemu rozliczania kosztów osieroconych, w tym zwłaszcza najbardziej aktualnej kwestii związanej z korektami rocznymi. W konferencji wzięli udział przedstawiciele ministerstw, urzędów, towarzystw gospodarczych oraz przedsiębiorstw energetycznych.

W pierwszej części spotkania miały miejsce wystąpienia zaproszonych prelegentów. Tomasz Dąbrowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki omówił skutki wprowadzonych przez ustawę o KDT rozwiązań oraz przedstawił perspektywę dalszych zmian o charakterze legislacyjnym. Zasygnalizował, iż przyszły rok będzie istotny dla branży energetycznej, ze względu na szereg działań podjętych przez administrację, w celu usprawnienia funkcjonowania rynku energii. Halina Bownik Trymucha, Dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji Urzędu Regulacji Energetyki przedstawiła uwarunkowania realizacji Ustawy o KDT oraz istotne przesłanki podjęcia przez Komisję Europejską decyzji o akceptacji programu pomocy publicznej, której efektem stała się Ustawa o KDT. Przypomniała także, iż koszty osierocone mają charakter historyczny, gdyż oznaczają nakłady, które już zostały poniesione na wydatki związane z rozbudową mocy wytwórczych oraz przedstawiła przesłanki podjęcia przez URE decyzji o korektach rocznych kosztów osieroconych. Wojciech Jarosz, Dyrektor Biura Strategii i Procesów PSE Operator S.A. zaprezentował uwarunkowania międzynarodowe i krajowe działalności operatora w kontekście bezpieczeństwa energetycznego oraz strategii spółki.  Jan Bogolubow, Prezes Zarządu Zarządcy Rozliczeń S.A. omówił najważniejsze wydarzenia związane z procesem rozliczania kosztów osieroconych. Zaprezentował jak kształtowały się wpływy z opłaty przejściowej, wydatki na poczet kosztów osieroconych oraz zarysował sytuację finansową spółki Zarządca Rozliczeń S.A.

W drugiej części obrad w ramach panelu dyskusyjnego głos zabrali przedstawiciele urzędów, organizacji branżowych oraz wytwórców. Daniel Borsucki w imieniu Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu podniósł kwestię wysokich kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez przedsiębiorstwa krajowe. Marek Kulesa reprezentujący Towarzystwo Obrotu Energią wyraził opinię, iż rynek polskiej energii elektrycznej dąży do normalności, co od dwóch lat przejawia się w tendencjach cenowych na giełdzie i rynku bilansującym. Wojciech Topolnicki, Wiceprezes Zarządu PGE S.A. przedstawił kwestię niedostatecznej ilości inwestycji w sektorze energetycznym oraz strategię spółki związaną z rozbudową mocy wytwórczych. Anna Striżyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów w ZE PAK S.A. zasygnalizowała, iż obecny poziom cen energii pozwala spółce myśleć o dalszych inwestycjach. Dariusz Niemiec z PKE S.A. omówił kwestię związaną z problemem zwrotu wysokich kwot korekt rocznych. Tomasz Dąbrowski zasygnalizował, iż intencją Ministerstwa Gospodarki było pogodzenie interesów wytwórców i odbiorców energii, zaś ustawa o KDT stanowiła postęp, mimo iż nie jest doskonała. Marek Woszczyk, Wiceprezes URE podkreślił, iż urząd opowiada się za dobrze funkcjonującym rynkiem energii elektrycznej, który jest odpowiedzią na problem niedostatecznych inwestycji w sektorze energetycznym. Uczestnicy panelu różnili się oceną obecnych uwarunkowań i sytuacji na rynku energii, nie podważano jednak istoty mechanizmu rozliczania kosztów osieroconych.

W wystąpieniach konferencyjnych często wspominaną kwestią był niski poziom inwestycji w energetyce oraz problem ich finansowania. Zastanawiano się również,czy decyzje o korektach zaliczek na poczet kosztów osieroconych nie zmniejszą możliwości inwestycyjnych spółek energetycznych. Odpowiedzią na problem niskiego tempa inwestycji mogą być również dalsze zmiany o charakterze legislacyjnym, a także działania na rzecz wzmocnienia konkurencji na rynku energii elektrycznej.

Poniżej przedstawiamy materiały z konferencji.