zrsa
zrsa

Rozliczenie korekt za 2015 r.

3 października 2016 | Pozostałe

Działając zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 46 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U.Nr 130 poz. 905 z późń. zm.) Zarządca Rozliczeń S.A. w dniu 30 września 2016 r. (oraz w przypadku jednego wytwórcy w dniu 3 października 2016 r.) wypłacił wytwórcom kwoty rocznych korekt kosztów osieroconych za 2015 r. w łącznej wysokości 439 841 232 zł, a z tytułu korekt kosztów zużycia odebranego i nieodebranego gazu ziemnego za 2015 r. łącznie 55 110 611 zł. Kwoty wypłat były w pełni zgodne z wydanymi w lipcu 2016 r. decyzjami Prezesa URE, ustalającymi korekty za 2015 r.

Łącznie wypłaty z tytułu korekt rocznych za 2015 r. wyniosły 494 951 843 zł.