zrsa
zrsa

Informacja o korektach za 2008 r. oraz zaliczkach za III kwartał 2009 r.

14 października 2009 | Pozostałe

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. nr 130 poz. 905), zwanej dalej ustawą o KDT, w sierpniu br. spółka Zarządca Rozliczeń S.A. otrzymała od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje o wysokości rocznych korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów zużycia odebranego i nieodebranego gazu ziemnego powstałego w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2008 r., ustalonych w drodze decyzji administracyjnych z dnia 31 lipca 2009 r., łącznie dla 12 wytwórców.