zrsa
zrsa

Konferencja – Korekta końcowa – pierwsze doświadczenia. Ostateczne rozliczenie

23 października 2013 | Pozostałe

W dniu 16 października 2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana przez Zarządcę Rozliczeń S.A. pt.: „Korekta końcowa – pierwsze doświadczenia. Ostateczne rozliczenie”. W konferencji wzięli udział  m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki, innych ministerstw, przedsiębiorstw energetycznych, banków oraz kancelarii prawnych.

W pierwszej części konferencji miały miejsce trzy wystąpienia. Dyrektor Biura Planowania i Rozliczeń Maciej Chrost, w imieniu Zarządcy Rozliczeń S.A. zaprezentował punkt widzenia spółki na kwestię rozliczeń kosztów osieroconych. Podczas wystąpienia zwrócił uwagę na problemy wynikające ze skumulowania płatności na rzecz wytwórców, z tytułu wyroków sądowych oraz możliwych wysokich korekt rocznych, wynikających z niskich cen energii elektrycznej na rynku hurtowym.

W kolejnym wystąpieniu przedstawiciele spółki Tauron Wytwarzanie S.A.: Piotr Kołodziej, Wiceprezes Zarządu oraz Alina Majewska-Łysoń, Dyrektor Departamentu Controllingu przedstawili proces rozliczenia kosztów osieroconych z perspektywy wytwórcy. Ponieważ Tauron Wytwarzanie S.A. jest pierwszym podmiotem, objętym Ustawą o KDT, który zakończył uczestnictwo w programie rozliczania kosztów osieroconych i uzyskał decyzję o korekcie końcowej, kończącej cały kilkuletni proces rozliczeń, wystąpienie zawierało istotne informacje dla wytwórców przygotowujących się do ostatecznych rozliczeń.

Kolejnym prelegentem był Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, który omówił przygotowywane przez Komisję Europejską regulacje, w zakresie stymulowania mocy wytwórczych w energetyce. Mechanizmy wspierania inwestycji energetycznych będą przez Komisję Europejską oceniane pod kątem ich wpływu na funkcjonowanie rynku wewnętrznego energii i na realizację celów dekarbonizacyjnych (obniżania emisji CO2). Ponadto wparcie powyższe może stanowić pomoc publiczną i jako takie być badane pod kątem wpływu planowanego mechanizmu, na realizację wspólnych celów polityki energetycznej UE, adekwatności planowanego wsparcia, proporcjonalności i czasu wsparcia oraz wpływu wsparcia na konkurencję i handel między państwami członkowskimi.

Następnie miała miejsce dyskusja panelowa. Moderatorem dyskusji w ramach panelu był Jan Bogolubow, Prezes Zarządu Zarządcy Rozliczeń S.A. W ramach dyskusji Piotr Kołodziej, Wiceprezes Tauron Wytwarzanie S.A. podzielił się doświadczeniami w zakresie szczegółowych elementów rozliczeń w ramach korekty końcowej. Następnie Przemysław Skibiński, Kierownik Biura Analiz Finansowych, PGE GiEK S.A. omówił stan przygotowań PGE do korekty końcowej, z uwzględnieniem różnych założeń odnośnie przyszłych rozliczeń oraz odniósł się do prognoz cen energii na rynku hurtowym. Aldona Kazimierska Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich Urzędu Regulacji Energetyki opowiedziała, w jaki sposób wyglądał proces stosowania przepisów Ustawy, zwłaszcza w kontekście wydania decyzji, o korekcie końcowej dla Tauron Wytwarzanie S. A. Marta Olszewska-Staniec, starszy prawnik w imieniu kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna podzieliła się doświadczeniami w zakresie obsługi prawnej wytwórców, w procesach sądowych  dotyczących korekt kosztów osieroconych. Maciej Tomaszewski, Dyrektor ds. Handlu i Jakości, reprezentujący Elektrociepłownię Zielona Góra S.A. postawił tezę, że Ustawa jest potrzebna, gdyż w wyniku wypłat z tytułu kosztów osieroconych, żaden z wytwórców nie utracił płynności, co zagrażałoby niektórym podmiotom w przypadku braku takich uregulowań. Małgorzata Musiaka, starszy specjalista ds. finansowych, w imieniu ZE PAK S.A. ukazywała specyficzną sytuację Elektrowni Pątnów II, która ma ze wszystkich wytwórców najdłuższy okres korygowania i została oddana do użytku, po wejściu w życie Ustawy, co wpływa na rozliczenia kosztów osieroconych.

Spotkanie umożliwiło wymianę opinii pomiędzy przedstawicielami urzędów oraz wytwórców; konfrontacja odmiennych punktów widzenia może przyczynić się do szerszego spojrzenia na aktualne wyzwania stojące przed polską energetyką oraz podmiotami ze sfery regulacji.

Prezentacje: