zrsa
zrsa

Komunikat dotyczący wypłaty wyrównań, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2023 r. poz. 1772 z późn. zm.) w związku z wyczerpywaniem się limitu wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

17 maja 2024 | CIEPŁO 2023-2024

ZRSA zawiadamia, że istnieje duże prawdopodobieństwo wyczerpania limitu wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, a w konsekwencji – brak środków na wypłaty wyrównań za kwiecień 2024 r. i za kolejne miesiące 2024 r. o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2023 r. poz. 1772 z późn. zm.) (dalej: Ustawa) oraz świadczeń wyrównawczych, o których mowa w art. 15a Ustawy.

Biorąc również pod uwagę wielkość środków niezbędną podmiotom wypłacającym wyrównania przedsiębiorstwom ciepłowniczym nie posiadającym koncesji, zasadnym jest wprowadzenie mechanizmu korygującego.

Mechanizm ten będzie polegał na tym, że:

1) wnioski o wypłatę wyrównań za miesiąc kwiecień 2024 r. będą przyjmowane w terminie do dnia 27 maja 2024 r., jednocześnie nie będą dokonywane żadne wypłaty wyrównań za kwiecień 2024 r. do czasu zebrania wszystkich wniosków o wypłatę wyrównań za kwiecień 2024 r.,

2) po zebraniu wszystkich wniosków o wypłatę wyrównań za kwiecień 2024 r., łączna kwota wyrównań wynikająca ze złożonych i zweryfikowanych wniosków zostanie porównana z dostępną na rachunku rekompensaty ciepłowniczej kwotą przeznaczoną na wypłatę tych wyrównań,

3) jeżeli dostępna na rachunku rekompensaty ciepłowniczej kwota będzie wyższa niż kwota wynikająca ze złożonych wniosków o wypłatę wyrównań za kwiecień 2024 r., ZRSA dokonana wypłaty wyrównań za kwiecień 2024 r. w pełnej wysokości, a mechanizm opisany w pkt 1-3 zostanie zastosowany kolejno do wniosków o wypłatę wyrównań za maj 2024 r., a następnie za czerwiec 2024 r., aż do wyczerpania kwoty limitu,

4) jeżeli posiadana na rachunku rekompensaty ciepłowniczej kwota będzie niższa niż kwota wynikająca ze wszystkich wniosków złożonych za kwiecień 2024, to biorąc pod uwagę niewystarczający limit ustawowy na wypłaty wyrównań za kwiecień, maj i czerwiec 2024 r., wypłata środków z tytułu wyrównań za kwiecień 2024 r. zostanie wstrzymana do czasu zebrania i zweryfikowania wszystkich wniosków o wypłatę wyrównań za maj i czerwiec 2024 r. Następnie dokonane zostanie określenie procentowego udziału kwoty wynikającej z każdego złożonego i zweryfikowanego wniosku w łącznej kwocie wynikającej ze wszystkich złożonych wniosków za  miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2024 r.,

5) dokonany zostanie proporcjonalny podział dostępnej w ramach limitu i przekazanej na rachunek rekompensaty ciepłowniczej kwoty środków na wypłaty wyrównań, według obliczonego w pkt. 4 udziału każdej wnioskowanej kwoty w łącznej wnioskowanej kwocie,

6) obliczona w pkt. 5 kwota zostanie wypłacona podmiotom uprawnionym do otrzymania wyrównania,

7) mechanizm proporcjonalności (pkt 4-6) będzie odpowiednio stosowany w stosunku do wniosków o wypłatę wyrównań za następny miesiąc lub miesiące w przypadku, gdy suma wnioskowanych wypłat przekroczy określony w ustawie limit.

Opisany powyżej mechanizm redukcyjny został przedstawiony Ministerstwu Klimatu i Środowiska.