zrsa
zrsa

Konferencja – Doświadczenia pięcioletniej realizacji ustawy o kdt – podsumowanie, wnioski, oczekiwania

11 października 2012 | Pozostałe

W dniu 10 października 2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana przez Zarządcę Rozliczeń S.A. pt.: „Doświadczenia pięcioletniej realizacji ustawy o kdt – podsumowanie, wnioski, oczekiwania”. W konferencji wzięli udział  m.in. przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przedsiębiorstw energetycznych, innych ministerstw oraz banków.

W pierwszej części konferencji dotyczącej realizacji Ustawy o KDT miały miejsce dwa wystąpienia. Dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji Halina Bownik-Trymucha, w imieniu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zaprezentowała punkt widzenia regulatora na kwestię rozliczeń kosztów osieroconych. Podczas wystąpienia zwróciła uwagę na dylematy związane z rozliczaniem pomocy publicznej, w tym takie nierozstrzygnięte kwestie jak: ustalenie przychodów z rynku konkurencyjnego, uwzględnianie kosztów CO2 przy kalkulacji kosztów osieroconych, rozliczeń w ramach grup kapitałowych oraz stosowanie artykułów Ustawy o KDT dotyczących kar nakładanych na wytwórców. Zasygnalizowała także kwestię trudności w interpretacji zapisów Ustawy o KDT, co może stanowić przyczynę sporów sądowych z wytwórcami. W imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pani Wiceprezes Małgorzata Kozak przedstawiła ocenę realizacji programu pomocowego, z punktu widzenia urzędu. Zwróciła uwagę na kwestię istotnego znaczenia środków, pozyskiwanych przez wytwórców, w ramach programu rozliczenia kosztów osieroconych w wynikach finansowych energetyki oraz przedstawiła procedury komunikacji z Komisją Europejską, w zakresie raportowania na temat realizacji programu pomocowego.

Następnie miała miejsce dyskusja panelowa. Moderatorem dyskusji w ramach panelu był Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. W prezentacji wstępnej Dyrektor Dąbrowski przedstawił dane dotyczące wygasającego charakteru programu rozliczania KDT oraz projektowane, nowe zadania Zarządcy Rozliczeń, w tym przejęcie przez spółkę roli operatora informacji pomiarowych oraz roli płatnika w ramach rozliczeń małych i mikro-instalacji OZE. W ramach dyskusji Prezes Zarządu Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. Marian Babiuch podzielił się swoimi doświadczeniami, w zakresie uczestnictwa w pracach nad przygotowaniem projektu Ustawy o KDT, w tym zwłaszcza w kwestii kosztów gazu. Dyrektor Halina Bownik-Trymucha wyjaśniała stanowisko Urzędu Regulacji Energetyki w sporach sądowych z wytwórcami dotyczącymi wysokości kosztów osieroconych. Piotr Kołodziej, Wiceprezes Zarządu Tauron Wytwarzanie S.A. wyraził opinię, iż podczas wyboru sposobu rozliczania kosztów osieroconych, w ramach działań legislacyjnych nad Ustawą o KDT, wybrano słuszną metodę opartą na zbieraniu opłaty przejściowej, nie decydując się na system oparty na obligacjach. Kazimierz Rajczyk, Dyrektor Zarządzający Sektorem Energetycznym w ING Banku Śląskim S.A. zwrócił uwagę, iż z punktu widzenia banków najważniejsza jest stabilność przepisów i jednoznaczność w ich interpretacji, zaś wszelkie spory interpretacyjne, generując trudności w prognozowaniu, obniżają wiarygodność finansową podmiotów z branży energetycznej, co zmniejsza ich zdolność do finansowania długoterminowych inwestycji. Zdaniem Prezesa Zarządu Zarządcy Rozliczeń S.A. Jana Bogolubowa przepisy Ustawy o KDT nie są nieprecyzyjne, zaś naturalne różnice zdań w kwestii ich interpretacji, powinny być wyjaśniane na bieżąco, w optymalnym wariancie bez angażowania sądów. Ponadto Prezes Bogolubow wyraził opinię, iż opłata przejściowa powinna mieć charakter wygasający, ze względu na charakter programu oraz stopniowo zmniejszające się wysokości wypłat na rzecz wytwórców.

Po wypowiedziach uczestników panelu miała miejsce dyskusja z udziałem osób obecnych na sali. Zwracano uwagę na trudności w prognozowaniu przyszłych kalkulacji kosztów osieroconych.

W ostatniej części konferencji Dyrektor Maciej Chrost w imieniu Zarządcy Rozliczeń S.A. przedstawił działalność spółki w perspektywie minionych pięciu lat realizacji Ustawy o KDT, z uwzględnieniem wypracowanych dochodów z zarządzania powierzonymi środkami, zagrożeń wynikających z niestabilnych cen energii oraz nierozstrzygniętych procesów sądowych pomiędzy Prezesem URE, a wytwórcami, dotyczących ustalenia rzeczywistej wysokości kosztów osieroconych za lata 2008-2011.

Spotkanie umożliwiło wymianę opinii pomiędzy przedstawicielami urzędów oraz wytwórców i przedstawicieli sektora bankowego; konfrontacja odmiennych punktów widzenia może przyczynić się do szerszego spojrzenia na aktualne wyzwania stojące przed polską energetyką oraz podmiotami ze sfery regulacji.

Prezentacje: