zrsa
zrsa

Konferencja „Przyszłość systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, a poziom kosztów osieroconych”

27 października 2011 | Pozostałe

W dniu 18 października 2011 r. odbyła się w hotelu Mercure Grand w Warszawie konferencja zorganizowana przez Zarządcę Rozliczeń S.A. pt.: „Przyszłość systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, a poziom kosztów osieroconych”. W konferencji wzięli udział  m.in. przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, KOBiZE, przedsiębiorstw energetycznych, innych ministerstw oraz banków.

Na wstępie prezentację okolicznościową dotyczącą osoby Michała Doliwo-Dobrowolskiego wygłosił Ryszard Gburek, Dyrektor ds. Bankowości Korporacyjnej w BRE Banku. Wystąpienie przybliżyło postać i dokonania tego zasłużonego dla rozwoju energetyki Polaka, który jest uznawany za autora wdrożenia pierwszej na świecie instalacji przesyłu trójfazowego prądu zmiennego, co zapoczątkowało rozwój współczesnego systemu elektroenergetycznego. Prezentacja miała związek z faktem ogłoszenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich roku 2012, Rokiem Michała Doliwo-Dobrowolskiego.

W pierwszej części konferencji dotyczącej realizacji Ustawy o KDT oraz finansowania kosztów osieroconych miały miejsce dwa wystąpienia. Dyrektor Maciej Chrost w imieniu Zarządcy Rozliczeń S.A. przedstawił aktualną działalność spółki z uwzględnieniem wypracowanych dochodów z zarządzania powierzonymi środkami z rachunku opłaty przejściowej oraz zagrożeń wynikających z nierozstrzygniętych procesów sądowych pomiędzy Prezesem URE, a wytwórcami dotyczących ustalenia rzeczywistej wysokości kosztów osieroconych za lata 2008-2010. Agata Opolska, Główny Specjalista w Departamencie Promowania Konkurencji, w imieniu Urzędu Regulacji Energetyki zaprezentowała punkt widzenia urzędu na kwestię rozliczeń kosztów osieroconych. Podczas wystąpienia zwróciła uwagę na fakt, iż program rozliczania kosztów osieroconych jest największym programem pomocy publicznej w kraju, w zakresie wielkości środków przekazywanych przedsiębiorstwom, a także zasygnalizowała kwestię trudności w interpretacji zapisów Ustawy o KDT, co stanowi przyczynę sporów.

W drugiej części, dotyczącej miejsca polskiej elektroenergetyki w realizacji polityki klimatyczno-energetycznej, w tym w szczególności kwestii finansowania kosztów emisji CO2 odbyły się dwie prezentacje. Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Dąbrowski zwracał uwagę na wyzwania stojące przed polską energetyką w kontekście polityki energetycznej oraz dyrektyw klimatycznych Unii Europejskiej, w szczególności kwestie związane ze stroną formalną procedury przygotowania wniosku derogacyjnego w zakresie CO2. Wojciech Jaworski, Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) podkreślał konieczność szybkiego wdrożenia przez podmioty sektora energetycznego inwestycji, mających na celu ograniczenie emisji substancji takich jak: pyły, SO2, NOx czy CO2, co wynika z przyjętych przez Polskę zobowiązań wobec Unii Europejskiej.

Następnie miała miejsce dyskusja panelowa, dotycząca w szczególności finansowania kwestii CO2, w kontekście ograniczeń związanych ze zmniejszającą się ilością darmowych uprawnień do emisji. Piotr Kołodziej, Wiceprezes Zarządu Tauron Wytwarzanie S.A. omówił działania podejmowane przez spółkę w celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji, a także podnosił problem ograniczeń w zakresie środków na budowę instalacji CCS. Aneta Pólkowska, Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wypowiadała się w zakresie działań spółek z grupy PGE odnośnie redukcji emisji zanieczyszczeń oraz CO2. Dyrektor Tomasz Dąbrowski odniósł się do kwestii pomocy państwa dla instalacji wychwytu, przesyłu i składowania CO2, stawiając pytania odnośnie zasadności i możliwości finansowania tego typu projektów. Wojciech Jaworski argumentował na rzecz przyspieszenia w zakresie inwestycji proekologicznych w polskich elektrowniach oraz apelował do przedsiębiorstw energetycznych o wspólne działania na wzór Porozumienia Jaworznickiego z 1996 roku, w ramach którego doszło do wydatkowania znacznych nakładów finansowych na instalacje ograniczające emisję zanieczyszczeń.
Po wypowiedziach uczestników panelu miała miejsce dyskusja z udziałem osób obecnych na sali. Wśród wypowiedzi, które pojawiły się podczas tej części konferencji należy zwrócić uwagę na deklarowaną ostrożność banków w zakresie zaangażowania w finansowanie długoterminowych projektów energetycznych. Przedstawiciele banków apelowali do wytwórców, aby przyspieszyli składanie wniosków kredytowych na długoterminowe projekty inwestycyjne.

Spotkanie umożliwiło wymianę opinii pomiędzy przedstawicielami urzędów oraz wytwórców i przedstawicieli sektora bankowego; konfrontacja odmiennych punktów widzenia może przyczynić się do szerszego spojrzenia na aktualne wyzwania stojące przed polską energetyką oraz podmiotami ze sfery regulacji.