Ostatnio publikowane …
Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50
Viewing posts categorised under: OZE

Informacja na temat waloryzacji ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z OZE średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

OZE / 20.01.2017

Zgodnie z art. 92 ust. 10 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, z późn. zm.) cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z OZE, podana w ofertach uczestników aukcji, których oferty wygrały aukcję, podlega corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Czytaj więcej >>

Zaproszenie na spotkania dotyczące rozliczania ujemnego salda

OZE, Wytwórcy / 05.01.2017

Zarządca Rozliczeń S.A. zaprasza Wytwórców, których instalacje o mocy zainstalowanej powyżej 500 kW wygrały aukcje, do udziału w spotkaniach dotyczących rozliczania ujemnego salda.

Spotkania odbędą się w Warszawie w następujących terminach:

Czytaj więcej >>

Informacja dla wytwórców, których oferty wygrały aukcje

OZE / 04.01.2017

Serdecznie gratulujemy wytwórcom, których oferty wygrały w Aukcjach Zwykłych AZ/1/2016, AZ/3/2016, AZ/4/2016, przeprowadzonych w dniu 30 grudnia 2016 r.

Zapraszamy wytwórców posiadających instalacje o mocy zainstalowanej powyżej 500 kW do przesyłania wypełnionych kwestionariuszy z danymi rejestrowymi podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym na nasz adres e-mail oze@zrsa.pl lub, w przypadku wersji papierowej – na adres pocztowy podany w zakładce KONTAKT.

Czytaj więcej >>

Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii

OZE, Wytwórcy / 23.12.2016

W celu usprawnienia procesu składania i rozpatrywania wniosków o pokrycie ujemnego salda zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zapraszamy po rozstrzygnięciu aukcji zainteresowane podmioty do stosowania poniższej Instrukcji oraz korzystania z załączonych formularzy: wniosku, sprawozdania, korekty sprawozdania, Karty Wytwórcy i Instalacji oraz oświadczenia Wytwórcy o udostępnianiu danych pomiarowych przez OSD. Do wypełniania sprawozdań i korekt zostały opracowane pomocne wskazówki.

Czytaj więcej >>

Wzorzec umowy dla Sprzedawców Zobowiązanych w zakresie rozliczania ujemnego salda

OZE, Sprzedawcy, Umowy / 28.11.2016

Zarządca Rozliczeń S.A. wspólnie z Towarzystwem Obrotu Energią opracował wzorzec umowy ramowej, zwanej „Umową o współpracy w zakresie rozliczania ujemnego salda”, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 poz. 478, ze zm.).

Czytaj więcej >>