zrsa
zrsa

Komunikat dla wytwórców ciepła składających wnioski o wypłatę rekompensaty do Zarządcy Rozliczeń S.A.

20 września 2022 | CIEPŁO

Zarządca Rozliczeń S.A., dalej: „ZRSA”, informuje, że w dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967), dalej: „Ustawa”.

Ustawa reguluje zasady i tryb ustalania przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen wytwarzania ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej, zwanych dalej „średnimi cenami wytwarzania ciepła z rekompensatą”, ustalania limitu średniej ceny wytwarzania ciepła, od której może być przyznawana rekompensata, przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz właściwość podmiotów w tych sprawach. Przedsiębiorstwom energetycznym, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 Ustawy, stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy, przysługuje z tego tytułu rekompensata określona zgodnie z art. 12 ust. 3 i 4 Ustawy. Rekompensata przysługuje za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. i jest wypłacana podmiotowi uprawnionemu za każdy miesiąc kalendarzowy stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą na wniosek podmiotu uprawnionego.

W przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3 ust 1 Ustawy, posiadającego koncesję i wykonującego działalność w zakresie wytwarzania ciepła dostarczanego do odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy oraz stosującego średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, podmiotem wypłacającym rekompensaty jest ZRSA.

Warunkiem złożenia przez wytwórcę ciepła wniosku o wypłatę rekompensaty jest wcześniejsze dokonanie rejestracji w portalu elektronicznym, o którego uruchomieniu poinformujemy w odrębnym komunikacie. Informujemy również, że formularze i instrukcje będą zamieszczane na stronie internetowej ZRSA na bieżąco.

Jednocześnie wyjaśniamy, że ZRSA nie jest uprawniona do wydawania interpretacji przepisów prawa.