zrsa
zrsa

W dniu 31 sierpnia 2023 r. upływa termin na złożenie wniosku o rozliczenie rekompensaty przez wytwórców ciepła.

22 sierpnia 2023 | CIEPŁO

Zarządca Rozliczeń S.A. przypomina, że Wnioski o rozliczenie rekompensaty o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.) należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r.

W przypadku niezłożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty z zachowaniem w/w terminu ustawowego, wypłaconą rekompensatę uznaje się za otrzymaną nienależnie i wytwórca ciepła  jest obowiązany do zwrotu w terminie do dnia 15 września 2023 r. otrzymanych środków z tytułu rekompensaty w całości wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.  

Wniosek o rozliczenie rekompensaty należy złożyć w portalu https://cieplo.zrsa.pl

Przed złożeniem wniosku o rozliczenie rekompensaty, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią INSTRUKCJI SKŁADANIA WNIOSKÓW O ROZLICZENIE REKOMPENSATY, która znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., pod adresem https://zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA -> CIEPŁO -> DOKUMENTY DO POBRANIA.