zrsa
zrsa

Komunikat dla podmiotów uprawnionych w sprawie ustalania wysokości rekompensaty udzielanej na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

24 kwietnia 2023 | GAZ 2023

Zarządca Rozliczeń S.A, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, do ustalenia wysokości rekompensaty należy wziąć pod uwagę:

  • ilość paliw gazowych dostarczonych lub prognozowanych do dostarczenia w danym miesiącu kalendarzowym stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych do odbiorców uprawnionych, w danej grupie taryfowej (MWh),
  • cenę paliwa gazowego dla danej grupy taryfowej wynikającą z taryfy (zł/MWh),
  • cenę maksymalną paliw gazowych (zł/MWh).

W przypadku, w którym cena paliw gazowych w umowie pomiędzy podmiotem uprawnionym a odbiorcą paliw gazowych, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.), dalej „UPe”, ustalona jest w inny sposób niż wynikałoby to z taryfy, zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy, rekompensata nie przysługuje.
Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne chce dokonywać sprzedaży paliw gazowych do odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 UPe, powinno posiadać zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfę.
Jednocześnie wyjaśniamy, że Zarządca Rozliczeń S.A. nie jest uprawniona do wydawania interpretacji przepisów prawa.