zrsa
zrsa

Udostępnienie w Portalu możliwości składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.)

16 czerwca 2023 | CIEPŁO

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że pod adresem https://cieplo.zrsa.pl/ umożliwione zostało składanie przez Wytwórców ciepła wniosków o rozliczenie rekompensaty, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.)

Przypominamy, że Wnioski o rozliczenie rekompensaty należy składać w terminie do 31 sierpnia 2023 r. W przypadku niezłożenia wniosku z zachowaniem terminu ustawowego, wypłaconą rekompensatę uznaje się za otrzymaną nienależnie i podmiot uprawniony jest obowiązany do zwrotu otrzymanych środków w całości wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w terminie do 15 września 2023 r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią INSTRUKCJI SKŁADANIA WNIOSKÓW O ROZLICZENIE REKOMPENSATY (link), która znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., pod adresem https://zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA -> CIEPŁO -> DOKUMENTY DO POBRANIA (link).