zrsa
zrsa

Instrukcja i wzory wniosków o wypłatę rekompensaty i zaliczki miesięcznej dla Sprzedawców energii w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi za okresy za okresy od stycznia do czerwca 2024 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku...

Instrukcja i wzory wniosków o wypłatę rekompensaty dla Sprzedawców energii i OSD w związku z zamrożeniem stawek opłat w zakresie obrotu energią elektryczną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi za okresy od stycznia do czerwca 2024 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 22 ust. 3 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej...

Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej

W związku z ogłoszeniem w dniu 15.01.2024 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r., który w stosunku do 2022 r. wyniósł 111,4 (wzrost cen o 11,4% – link do komunikatu), od stycznia 2024 r. należy...

Informacja o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty składki gazowej oraz adres poczty elektronicznej właściwy do prowadzenia korespondencji w sprawie składki gazowej, o której mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 1234 i 1785).

Zarządca Rozliczeń S.A., informuje że rachunkiem właściwym do uiszczenia składki gazowej zgodnie z art. 31b. ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu...